Grundutbildning i Bornholmsmodellen – språklig medvetenhet

Efter önskemål anordnas nu återigen en grundutbildning i Bornholmsmodellen för pedagoger i Kungsbacka kommuns skolor. Utbildningen riktar sig till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet och som har ingen eller liten erfarenhet av att arbeta med Bornholmsmodellen. I utbildningen kommer följande områden att beröras:

  • Vad är språklig medvetenhet och varför ska vi arbeta med det?
  • Bedömning och kartläggning av fonologisk medvetenhet
  • Presentation av materialet i Bornholmsmodellen
  • Utbyte av erfarenheter kring det praktiska arbetet med eleverna

Utbildningen fördelas på tre tillfällen under vintern 2015/16 och kommer att bestå av såväl teori som praktiskt arbete:

  • Måndag 2 november kl. 15.30–17.30
  • Måndag 7 december kl. 15.30–17.30
  • Måndag 18 januari kl. 15.30–17.30

Lokal: Varla/Torås-rummet i Sommarlusthuset (tidigare SpC).

Ansvariga för utbildningen är Malin Elovsson, förskollärare och specialpedagog på Kollaskolan samt Jenny Dufvenberg och Pernilla Holmberg, båda språk-, läs- och skrivutvecklare på Enhet Utveckling.

Anmälan görs senast 2 oktober på nedanstående länk. Bekräftelse på deltagande i fortbildningen kommer att skickas ut via e-post under vecka 41.

Klicka här för anmälan!

 

Välkommen!

Jenny Dufvenberg och Pernilla Holmberg
Språk-, läs- och skrivutvecklare i Kungsbacka