Grundutbildning språklig medvetenhet och Bornholmsmodellen

Nu anordnas ytterligare en grundutbildning i språklig medvetenhet och Bornholmsmodellen för pedagoger i Kungsbacka.

Utbildningen riktar sig främst till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet. Även speciallärare och specialpedagoger är välkomna.

Innehåll

Utbildningen vänder sig till personal som inte har någon eller endast har liten erfarenhet av att arbeta med Bornholmsmodellen. Följande områden berörs:
• Vad är språklig medvetenhet och varför ska vi arbeta med det?
• Kartläggning och bedömning av fonologisk medvetenhet
• Hur överensstämmer Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial Hitta språket med Bornholmsmodellens kartläggning?
• Presentation av materialet i Bornholmsmodellen
• Utbyte av erfarenheter kring det praktiska arbetet med eleverna

Ansvariga för utbildningen är Jenny Dufvenberg och Pernilla Holmberg, båda språk-, läs- och skrivutvecklare på avdelning Kvalitet & Utveckling.

Tid och plats

Utbildningen fördelas på tre tillfällen under ht 2019 och ett uppföljande tillfälle under vt 2020, innehållet kommer att bestå av såväl teori som praktiskt arbete. För att erhålla utbildningsintyg behöver du delta vid samtliga fyra tillfällen:
• Tisdag 3 september kl. 15.00–17.00
• Måndag 30 september kl. 14.00–16.00
• Onsdag 23 oktober kl. 14.00–16.00
• Tisdag 3 mars kl 14.00-16.00
Lokal: Lilla Kraft, entréplan i Omsorgens hus, Kraftvägen 3.
Det kommer att finnas frukt och vatten. Om du vill ha kaffe eller något annat kan du besöka cafeterian före utbildningens start.

Anmälan senast 23 augusti

Anmälan görs senast fredag den 23 augusti på nedanstående länk, det finns ett begränsat antal platser. Pedagoger på intraprenadskolor kan delta i mån av plats.

Bekräftelse på deltagande i fortbildningen kommer att skickas ut via e-post den 26 augusti.
Klicka här för anmälan!

Välkommen önskar Jenny och Pernilla!