I söder syns matematikpedagoger…

 

Pedagogisk enhet söder har satsat på ett större matematikprojekt riktat mot elever i årskurs 6-9.

Som ett av våra inlägg i matematiktråden berättar här pedagogerna Marie Nemhed Gustafsson och Åsa Öhrnell om projektet och en del av arbetet som pågår. Längst ner i inlägget (samt så småningom även länkat från Kungsbacka delar) finns adressen till Kungsbacka söders matematikprojekts egen blogg med mycket matnyttigt för både elever, pedagoger och vårdnadshavare.

Läs och bli inspirerad!

______________________________________________________________________

Kungsbacka Söders matematikprojekt

Målet med projektet:

Med detta projekt vill vi utveckla matematikundervisningen för elever i årskurs 6-9. Nå högre måluppfyllelse och möjlighet till goda baskunskaper. Vi vill även att eleverna ska uppfatta matematikämnet som ett lustfyllt ämne som bidrar till en vilja att eleverna tar ett allt större ansvar för sin egen kunskapsutveckling. En annan viktig del av projektet är att inspirera pedagogerna vi möter till att reflektera mer över sin egen undervisning, arbeta systematiskt med den formativa praktiken samt våga släppa matematikboken och i stället se den som ett verktyg bland alla andra. Att arbeta med alla matematiska förmågor i fokus och tänka på vikten av hur man ställer frågor till eleverna för att föra deras resonemang framåt. Detta projekt varar i 1,5 år men vi hoppas att det ska sprida ringar på vattnet och fortsätta i andra delar av kommunen.

Vilka är vi:

Åsa Öhrnell som har bakgrund som förstelärare i matematik i Mölndals Kommun där hon använde sig mycket av kollaborativt lärande som hon också har föreläst om.

Marie Nemhed Gustafsson som har bakgrund som förstelärare i bedömning för lärande i Varbergs Kommun samt som handledare i skolverkets stora matematiksatsning ”matematiklyftet”. Marie har också erfarenhet av två andra matematikprojekt som finansierats av skolverket varav hon var projektledare i det andra projektet.

Projektet stöttas och finansieras av Kungsbacka Söder, år 6-9. Kungsbacka Söder består av fyra högstadieskolor, Åsaskolan med rektor Ulrika Jansson, Smedingeskolan med rektor Catarina Molin, Åsa Gårdsskolan med rektor Carina Larsson samt Frillesåsskolan med rektor Johan Rasmusson. Dessa fyra rektorer ger Marie och Åsa de förutsättningar som krävs när det gäller att organisera verksamheten så att tid finns att möta lärarna och de elever som ingår i projektet för att nå den framgång vi alla önskar med projektet.

I projektet ingår cirka 25 matematiklärare samt en åldersgrupp på varje skola som vi arbetar intensivt med.

Bakom oss har vi även stöd av Nationellt centrum för matematikutbildning, Johan Häggström samt Kungsbacka Kommuns utvecklingsenhet inom matematik, Marie Utterberg.

 

Upplägget:

Vi arbetar med en åldersgrupp på varje skola och då tillsammans med befintliga pedagoger. Vi är med dessa elever på alla deras matematiklektioner under en sammanhängande period på sex veckor. Vi möter matematikpedagogerna en gång i veckan under dessa veckor för att arbeta med deras inre arbete kollegialt och individuellt. Vi fortsätter att träffa dessa pedagoger även när vi befinner oss på nästa skola, under cirka en gång i månaden för att stötta upp och följa deras resa samt ge dem ny input som inspirerar till att arbeta mer formativt och mer proaktivt. Vid dessa tillfällen planerar, genomför och utvärderar de lektioner med oss som handledare, allt för att bidra till en medveten kompetens. När vi lämnar skolan fortsätter pedagogerna att arbeta med eleverna enligt den struktur som är tänkt. Vi kommer att vara på varje skola sammanlagt intensivt under 13 veckor.

 

 

Hur undervisar vi:

Vi väljer tillsammans med befintliga pedagoger vilket matematikområde vi ska fokusera på när vi är där för att sedan välja ett annat område nästa gång vi kommer dit. Vi kartlägger vad eleverna kan inom detta område och skapar lärandeobjekt därefter. Vi tittar då på kritiska aspekter och utformar lektioner med dessa som grund. Varje lektion startar med en entryticket och avslutas med en exitticket för att hela tiden synliggöra vad eleverna kan och då veta hur vi lärare ska gå vidare inför nästa möte med eleven/eleverna. Eleverna har tre lektioner i veckan och dessa ska innehålla en problemlösningslektion, en lektion där eleven får färdighetsträna utefter sin egen individuella plan som gjorts tillsammans med läraren samt en lektion där fokus ligger på kommunikation och resonemang med eleven som lärresurs under formativa genomgångar som i sin tur bygger på begrepp och metoder.

Hur mäter vi detta:

Vi använder oss av datainsamlingsmetoder som intervjuer, enkäter, självskattning, tester med mera. I början av projektet för vi en studie som vi sedan jämför med samma studie efter projektet. Vi utvärderar projektet systematiskt genom en kvalitativ aktionsforskning som mynnar ut i en forskningsrapport. Vi granskar nationella prov och jämför dessa med andra klasser i samma åldersgrupp i Kungsbacka samt med övriga Sverige. Viktigt är att mäta utvecklingen av lärandet på individnivå hos den enskilda eleven men också hos pedagogen.

Till sist …

På kort sikt ser vi att projektet kommer att resultera i högre resultat på individnivå. På lång sikt är målsättningen en öka måluppfyllelsen inom matematikämnet inom Pe söder och att få fram ett resultat som kommer fler högstadieskolor i kommunen tillgodo.

/ Åsa och Marie samt Kungsbacka Söder 6-9

soders-matematikpedagoger-1

 

Vi har en egen blogg där vi lägger in nytt kontinuerligt.

Vi är Söders matematikpedagoger Marie Gustafsson och Åsa Öhrnell. Tanken med denna blogg är att synliggöra lärandet för både pedagoger, elever, föräldrar och övrig omvärld. Den ska vara ett levande ansikte utåt för de fem nyckelstrategierna i undervisningen, det vill säga att, tydliggöra målen, synliggöra lärandet, återkoppla, använda kamraterna som lärresurser samt arbeta med den metakognitiva förmågan och då hela tiden med de matematiska förmågorna i fokus. Syftet är också att vara en inspiration för andra.

Här lägger vi ut planeringar av lektioner inom alla matematikområden, tips, filmer, länkar, goda exempel på undervisningssituationer och annat som kan inspirera dig att vilja följa just denna sida.

Efter ni har läst detta titta gärna in på fliken ”Kungsbacka Söders matematikprojekt” och läs om vad  vi arbetar med i Kungsbacka Söder.

/ Åsa och Marie (Kungsbacka söders matematikpedagoger)

Besök oss gärna här.

www.sodersmatematikpedagoger.se