Kolla förskolors arbetssätt undersöks inom ramen för From great to excellent

Området demokrati är en stor del av förskolans läroplan och våren 2018 började pedagoger från området Kolla ett medvetet och riktat arbete med uppdraget att främja demokrati. Förskolans arbete är nu en del i utbytet som sker inom From great to excellent, FGTE, under läsåret 2018-2019. Kajsa Envall förskolechef och Gabrielle Sohlman, förskollärare var i februari värdar för personal från förskolor i Varberg och Halmstad som gjorde ett besök för att undersöka arbetssättet.

Demokratiuppdrag genom återkommande besök på offentliga platser 

Kan vi se barns lärande och kunskaper utvecklas vad gäller demokratiska uppdraget i Lp Fö genom att låta undervisningen ske på offentliga mötesplatser? Vad innebär det att arbeta med demokrati med yngre barn? Är det bara medbestämmande och inflytande? När kan en människa börja påverka och sätta spår runt sin livsvärld?  

Pedagogerna på Kolla Parkstad och Kolla backe förskolor har tillsammans med barnen gett sig ut till samhällets offentliga mötesplatser för att i mötet med medborgare skapa förutsättningar att arbeta med demokrati på riktigt. För att skapa relationer är det viktigt med återkommande möten och varje barngrupp har gått till ett och samma ställe. De platser som ingått är;  Torget, Skogen, Dammen, Äldreboendet, Hamnen, Byggarbetsplatsen, Biblioteket samt 65+boendet.  

100 år och 100 tårtor – att lära i autentiska lärmiljöer

Besöken på de offentliga platser har inneburit autentiska lärmiljöer där barnen har fått förståelse för hur andra människor har det och lever. Det är mycket i läroplanen som blir synligt och meningsfullt i mötet utanför förskolegården.

Barnen har fått kunskapa om hur båtar repareras, varför de flyter och har propeller. De har reflekterat kring varför flaggan är på hel eller halv stång och om hur många tårtor man har ätit om man är fyra eller hundra år. Att möta en blind man utanför biblioteket innebär prat om varför människor behöver blindskrift. Barnen får förutsättningar att förstå och möta nya ord genom att de träffas på i nya miljöer; hur stor är en grävmaskin i jämförelse med en bil, är kyrkor nya eller gamla. Det fungerar ibland med böcker och inspiration inom förskolans väggar men världen utanför spelar en viktig roll för att fånga barnens intressen på riktigt!  

För de människor som barnen träffat innebär mötena också något; Det har upplevts som meningsfullt för gubbarna i hamnen att förklara för barn hur båtarna fungerar och för grävmaskinisten att se hur några barn följer arbetet med att bygga husen i deras område.  

Mötena som uppstår utanför förskolans miljö bidrar till att skapa förståelse och intresse för varandra vilket i sin tur ger förutsättningar för ett hållbart samhälle med inkludering och fred i fokus.  

Forskning och reflektioner

Arbetssättet inom Kolla förskolor undersöks nu inom ramen för FGTE. Forskningen utformas genom samtal, litteraturfördjupning och intervjuer där Kolla är värd för personal inom förskolan från Varberg och Halmstad

Torsdagen den 28 februari genomfördes ett besök på plats på förskolorna i Kolla och ett antal av pedagogerna intervjuades.  

Efter intervjuerna reflekterade hela gruppen om undervisning på offentliga mötesplatser. Det mesta pekade på att arbetssättet är framgångsrikt, stimulerade och meningsfullt för barn, pedagoger och även föräldrar. Att få med föräldrarnas intressen för undervisningen är något som brukar vara en utmaning men genom detta arbetssätt föll sig föräldrars intressen komma in helt naturligt.  

Som utmaningar lyftes att pedagogerna hade svårare att genomföra undervisningen på offentliga mötesplatser om de arbetade med tillfällig personal/vikarier. Detta eftersom det är viktigt att pedagogerna var riktigt trygga med sin kollega om de skulle våga ta sig utanför förskolans grindar.

Inkluderande undervisningsmetoder undersöks i grundskolan

Inom ramen för From great to excellent i grundskolan står Särö skola som värd för ett fokusområde som handlar om inkluderande undervisningsmetoder och att eleverna ska känna att de har inflytande över sitt eget lärande och att de kan påverka detta genom träning, engagemang och arbete på olika sätt. Rektorerna Ylva och Johanna fick sitt arbete undersökt av kollegor från Varberg och Halmstad vid besöksdagen i februari.

Längre fram i vår genomförs en konferens då resultaten från samtliga undersökta områden inom FGTE kommer att presenteras.

Vill du veta mer om FGTE kontakta

Karolina Reinhold, utvecklingsledare
karolina.reinhold@kungsbacka.se