Läslyftet – så här ligger vi till

Lars K via Compfight

Skolverket anordnar fortbildningen Läslyftet med syfte att öka barns och elevers läsförståelse och skrivförmåga. Läslyftet startar läsåret 2015/16 och pågår under tre läsår. Läslyftet liknar till stor del Matematiklyftet, det bygger på ett kollegialt lärande med stöd av handledare. Till skillnad från Matematiklyftet riktar sig Läslyftet till lärare i alla ämnen eftersom elevers språk- och kommunikationsutveckling är alla lärares ansvar. Det kommer att finnas ett digert stödmaterial för fortbildningen, samlat i olika moduler i Läs- och skrivportalen. Portalen är tillgänglig för alla. Olika lärosäten i Sverige tar på Skolverkets uppdrag fram materialet till de olika modulerna. Det första läsåret kommer det att finnas material för fortbildning i grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola samt lärare och förskollärare i förskoleklass. Läsåret 2016/17 kommer det också att finnas material för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det ska även att tas fram ett stödmaterial för förskolan.

Camilla Hoel via Compfight

Kommunens ambition

Ambitionen hos ledningsgruppen för Förskola & Grundskola är att alla undervisande pedagoger i förskoleklass och årskurs 1-9 samt skolbibliotekarier ska ha genomgått Läslyftet de kommande tre läsåren. Varje pedagog deltar under ett läsår. Ambitionen är också att samtliga förskollärare ska vara involverade i Läslyftets fortbildning så snart det är möjligt.

Statsbidrag

Huvudmannen – i vårt fall Kungsbacka kommun – kan söka statsbidrag för handledarfunktionen i Läslyftet. Statsbidraget är tänkt att kompensera för handledarens tid i uppdraget, dessutom erbjuds handledaren att delta i en handledarutbildning. Statsbidraget beräknas kunna sökas under de tre kommande läsåren, utöver det är det förstås möjligt att ordna fortbildningen på egen hand i kommunen eller på enskilda enheter. Några rektorer i Kungsbacka kommuns grundskolor har lämnat in önskemål om att få delta i Läslyftet 2015/16, vi har sökt statsbidrag för dessa skolenheter. Skolverket har varit tydligt med att statsbidraget inte kommer att räcka till alla, så vi tittar redan nu på alternativa lösningar om vi inte skulle få statsbidrag.

Handledare

Nästa steg är nu att med hjälp av rektorerna hitta pedagoger som är lämpliga som handledare. Skolverket har angett kriterier för handledarens kompetens. Handledaren ska:

  • vara legitimerad lärare eller förskollärare
  • ha minst fyra års erfarenhet av undervisning
  • ha behörighet att undervisa i svenska och/eller svenska som andraspråk eller på annat sätt ha tillägnat sig goda kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
  • ha strävan att utifrån aktuell forskning inom områden med relevans för undervisningen medvetet och systematiskt utveckla elevens lärande
  • ha intresse för att utveckla undervisningen tillsammans med andra lärare
Marcie Casas via Compfight

Här befinner vi oss alltså nu. I mars får vi besked om vi får statsbidraget, i april ska vi i så fall anmäla vilka handledare som ska delta i handledarutbildningen.

Läslyftet kommer att bli en stor satsning med många deltagande pedagoger, det känns verkligen roligt och spännande att få vara en del av det!

Pernilla Holmberg
Språk-, läs- och skrivutvecklare