Om From Great to Excellent

From great to excellent – lokalt och regionalt utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse

From great to excellent, FGTE, är benämningen på Kungsbackas process och utvecklingsarbete som ska bidra till att vi når såväl läroplanens mål som kommunfullmäktiges mål om en skola i världsklass. En skola i världsklass innebär ska inte ses som att vi ska bli bäst i världen; vårt fokus är på en likvärdig skola och att minska gapet mellan barnen/elevernas kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera!

FGTE är ett samlingsnamn för olika insatser som vi i Kungsbacka gör för att öka elevernas måluppfyllelse. Arbetet inom FGTE sker lokalt här i Kungsbacka i våra utbildningsförvaltningar Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning.

Men vi har också ett regionalt samarbete i Halland som du kan läsa om här:

Regional nivå.

Så går vi From great to excellent

Det här gör vi i Förskola & Grundskola inom ramen för FGTE

– Resultatdialoger – samtal om måluppfyllelse med skolledare som utgår från barn/elevers behov utifrån valida data. I dialogerna deltar verksamhetschef pedagogiskt område, chef enhet Utveckling och skolledare

– Innovationsfond; med innovationsfonden vill vi stimulera all personal till nytänkande för att minska gapet mellan barnens kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera. Alla medarbetare inom förvaltningen för Förskola & Grundskola kan, tillsammans med exempelvis sitt arbetslag ansöka om bidrag för att utveckla undervisningen

– Vår modell för systematiskt kvalitetsarbete

– Lovskola på alla lov

– Våra förskolors utvecklingsarbete Förskola i förändring; Flera olika insatser med syfte att utveckla förskolan i Kungsbacka pågår, bland annat förändrar vi arbetssätt som innebär små barngrupper under barnens huvudsakliga del av dagen.

Utgångspunkter för vårt arbete

Att forskning, beprövad erfarenhet och omvärldsbevakning är en del i skolutveckling är självklart. Starten av arbetet inom FGTE var att nämnden för Förskola & Grundskola tog initiativ till att vi skulle undersöka erfarenheter från framgångsrika skolnationer. 2015 genomfördes därför en studieresa till Kanada och det engelska namnet From great to excellent har sitt ursprung från den resan. Kanada är ganska likt Sverige och de vände på sex år en negativ resultatutveckling. I Pisa-undersökningar har landet visat på de minsta skillnaderna mellan de bäst och sämst presterande eleverna. I Kanada säger de inte att en elev har misslyckats, de uttrycker det istället som att de ännu inte har lyckats stödja eleven så att hen lyckas. En viktig del i arbetet är att se föräldrarna som resurs samt att öka förtroendet för skolorna.

När politiker och representanter från utbildningsförvaltningarna besökte Kanada beskrev de i reportage sina erfarenheter. Du kan läsa dem här:

“From Great to Excellent”

“From Great to Excellent” resan fortsätter 

“From Great to Excellent” besök på Toronto District School Board

“From Great to Excellent” -dags att sammanfatta 

Reportage om skolutveckling i Kungsbacka, Framtidens karriär grundskolelärare