#SETT: Oneeigthy – att nå de onåbara

Av: Matilda Fredriksson, Varlaskolan

oneeighty

Jag gick på en inspirerande föreläsning som handlade om hur man kan stötta och få tillbaka elever med stor eller total skolfrånvaro.

Under föregående läsår fick 21000 gymnasieelever sitt studiebidrag indraget på grund av skolk och 1200 elever gick ut årskurs nio utan betyg i ett enda ämne. Det handlar om unga människor som riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap. Det är dessa unga människor vill Oneeighty vill nå ut till.

Oneeighty är en organisation som arbetar i Stockholm stadsmissions regi. De arbetar online med unga i grund- och gymnasieskolan med stor eller total skolfrånvaro och stöttar dem tillbaka till skolan och ett socialt sammanhang.

Oneeightys metod går ut på att fånga de ungas intressen och styrkor och knyta deras lärande till skolans kurs- och läroplaner. Utifrån ungdomarnas intresse och livssituation arbetar de kring både skolkunskaper och kring hur de ska lära de unga att bemästra svårigheter i olika situationer i livet.

Under de första två månaderna kartlägger man eleven, den här perioden är en introduktionsperiod. Tillsammans gör man upp en plan där eleven fokuserar mot ett mål och vägen dit. Målet brukar ofta handla om att bryta ett mönster, komma tillbaka till skolan och få betyg. Alla elever Oneeighty har mött har haft som mål att klara skolan och bli en del av samhället.

På Oneeighty handleder och utbildar man även personal med fokus på att minska skolfrånvaro genom digital inkludering. De håller utbildningsdagar, workshops och handleder personalgrupper. Oneeighty är en stödverksamhet för skola och socialtjänst, de tar emot unga med stor eller total skolfrånvaro. Oneeighty har ett nationellt intag från hela Sverige.

De som arbetar på Oneeighty är pedagoger och socionomer. De arbetar i nära samarbete med familj, skola och eventuell socialtjänst. Under bestämda chattider, både dag- och kvällstid håller de kontakt med eleverna. Oneeighty fungerar som en brygga mellan eleven och skolan/samhället.

Oneeighty startades och utvecklades av Föreningen Rektorsakademien med Fredrik Svensson, Åsa Sundelin och Marit Sahlström i samarbete med Markus och Amalia Wallenbergs minnesfond år 2007-2013 Idag är det Stockholms Stadsmissionens som driver Oneeighty.