Rss

Archives for : From Great to Excellent

From great to excellent – lokalt och regionalt utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse

From great to excellent, FGTE, är benämningen på Kungsbackas process och utvecklingsarbete som ska bidra till att vi når såväl läroplanens mål som kommunfullmäktiges mål om en skola i världsklass. En skola i världsklass innebär ska inte ses som att vi ska bli bäst i världen; vårt fokus är på en likvärdig skola och att minska gapet mellan barnen/elevernas kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera!

FGTE är ett samlingsnamn för olika insatser som vi i Kungsbacka gör för att öka elevernas måluppfyllelse. Arbetet inom FGTE sker lokalt här i Kungsbacka i våra utbildningsförvaltningar Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning. Men vi har också ett regionalt samarbete i Halland som du kan läsa om här:

Regional nivå.

Arbetet kring From great to excellent har vi nu samlat under en egen flik här på Kungsback Delar.

Innovationsfond

En insats inom FGTE är att vi nu lanserar en innovationsfond.Med innovationsfonden vill vi stimulera all personal till nytänkande för att minska gapet mellan barnens kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera. Alla medarbetare inom förvaltningen för Förskola & Grundskola kan, tillsammans med exempelvis sitt arbetslag ansöka om bidrag för att utveckla undervisningen. Läs mer under fliken From great to excellent. Vi ser fram emot många spännande idéer.

 

 

 

 

 

 

 

 

“From Great to Excellent” – dags att sammanfatta.

I det fjärde inlägget i reportageserien “From Great to Excellent” sammanfattar Anette Liedström Hjorth intrycken av studieresan till Toronto.

Eftertanke och respekt

Så är det då min tur att summera studieresan, en del i förstudien till From Great to Excellent – vårt fyraåriga halländska utvecklingsprojekt.

Några av resenärerna har efter fullmatade studiedagar bloggat kort här på Kungsbackadelar. Gruppen som helhet, inklusive våra politiker, har även haft en “backspegelövning” efter studiebesöken varje dag. Där har vi delgett varandra våra reflektioner och också dokumenterat det hela skriftligt.

Två forskare har varit med på resan, vår egen doktor Helena Sagar och Pernilla Nilsson, professor vid Halmstad högskola. Med dem får vi på ett vetenskapligt sätt in det kritiska perspektivet och de djuplodande frågorna. Detta är alldeles nödvändigt när vi ska översätta allt vi fått höra och frågat om till vår egen kontext. Vi kommer med all säkerhet att behöva ställa ytterligare frågor till kollegorna i Toronto för att få till en saklig bild.

Mina tankar uppehåller sig nu mycket kring begreppet close the gap – att “sluta gapet”. Inte bara mellan de elever som lyckas i skolan och de som inte gör det utan också kring en fungerande sammanhållen styrkedja där ansvaret mellan olika nivåer i organisationen är synligt, tydligt och accepterat.
Jag funderar också mycket över vad vi kan lära av hur de i Ontario gjort för att lyckas. Jag tänker då närmast på arbetet med implementeringen av förväntningen:

– Alla elever kan lyckas med sitt skolarbete!

Vidare att det är varje lärares ansvar att ge anpassad coachning och ändra sin undervisning utifrån varje elevs rätt att lyckas. Därmed ges arbetet med att inkludera alla en fast grund att verka på.
Eleven äger inte problemlösningen – det gör den professionella läraren. Det är tilltalande att höra och se hur pedagoger  engagerat söker efter lösningar som passar i situationen och för just de elever som befinner sig där.

Nu när vi är hemma efter resan är det dags att gå vidare till det sista steget i förstudien – planeringen och genomförandet av de två workshoparna där vi vidgar gruppen med fler deltagare från vår kommun och fler av Hallands kommuner. Tanken är ju att vi under själva huvudprojektet ska kunna enas om tre gemensamma utvecklingsområden för Halland som för oss framåt som utbildningsregion.

Samarbetet i detta projekt får betraktas som tämligen unikt i ett nationellt perspektiv. Det kommer att bli mycket intressant att föra dialog om fortsättningen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

“From Great to Excellent” – besök på Toronto District School Board

 

Helena Sagar och Tommy Korsell delar med sig av erfarenheter från tredje dagen på resan…

Idag har vi varit på besök hos Toronto District School Board som leder hela Torontos skolorganisation med 250 000 elever.

Imponerande hur man arbetar så systematiskt med ett fåtal mål hela undervisningssystemet igenom! Strukturerna är tydliga och kulturerna är formade utifrån elevernas lärande och behov samt lärarens viktiga roll i detta; det genomsyrar hela systemet och imponerar mycket på oss. Kanske anar vi dock att det kan vara lite mer ”toppstyrt” än vad de vill ge sken av.

Intressant att kompetenutvecklingen var baserad på varje enskild lärares eget engagemang och vilja att lägga egen tid på det. Hos oss är kompetensutvecklingen en naturlig del av arbetstiden och gärna baserad på skolans behov.

Vi var också på Mackenzie Highschool för elever år 9-12. 1 200 elever samsas och trängs i ganska slitna lokaler…, men det var inte många av oss som inte fick kämpa med att hålla tårarna tillbaka när tre av deras immigrantelever beskrev den värme och trygghet som de mötte när det kom till denna skola. De har lyckats fantastiskt väl med sin inkludering. Elever som kanske lätt hade hamnat i utanförskap på någon annan skola har här möjlighet att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar och man ”firar” olikheter.
En flicka från Nepal uttryckte det så väl, det som genomsyrade hela skolan:

”Being different here is being the same since everybody is different”!

Vi tänker oss att lärarnas respektfulla och fina relationer till sina elever är grunden till detta.

Kanada3 kanada5

“From Great to Excellent” – resan fortsätter…

Rapport från dag två, Magnus Fogelblad och Annika Hellström berättar.

Idag har vi som har förmånen att få vara på besök i Kanada varit på skolbesök.
En nybyggd skola – Brooklin High school i utkanten av Ontario som var en skola för elever från 14-18 år. Gruppen träffade rektor, lärare och massa glada, positiva elever.

Reflektioner vi gör är att alla på skolan har ett mycket positivt bemötande, stödjande och uppmuntrande och ständigt fokus på lärande. ” Ignite learning” var begreppet i alla sammanhang.
Få och tydliga mål som samspelar från provinsens organisation, till den lokala skolan och rakt in i klassrummet.

Det återspeglades också att lärarna hade en tydlig och för eleverna synlig lektionsplanering med syfte, mål och förhållningssätt.
Vi funderar kring hur undervisningen utgår ifrån gruppen och inte lika tydligt individens intresse och olika sätt att lära.

Vi inser att Kungsbacka har kommit långt i att nyttja de digitala verktygen i lärandet och att eleverna är resurser i den utvecklingen.

“From Great to Excellent”

En grupp från Kungsbacka med omnejd är just nu på besök i Kanada.
Förvaltningen för Förskola och Grundskola har tagit initiativ till skolutvecklingssamverkan i Halland – From Great to Excellent

Läs mer om bakgrunden och det halländska samarbetet på Kungsbacka.se – om initiativ för skolutveckling

Följ nu med Lars Clemensson, verksamhetschef Utveckling, på resan.

Dag 1

Under fyra dagar är vi en grupp på besök i Kanada. Vi försöker lära mer om hur Delstaten Ontario har kunnat förbättra sina skolresultat så mycket de senaste tio åren. Vi kallar projektet “From Great to Excellent” och där är resan en viktig del. Vi funderar och resonerar kring vad vi kan lära av de steg Kanada tagit i sin utveckling.

Idag har vi idag haft en späckad dag med möten med Ontarios utbildningsdepartement, fackliga organisationer och med universitet. Dagen har verkligen varit fullproppad med intryck och tankar. Det är otroligt givande att få lära av hur ett annat land gjort och processa det med den utveckling vi har på hemmaplan.

George Zegarac, vice utbildningsminister i Ontario inledde och beskrev översiktligt Ontarios framgångsreceptet med fyra huvudfokus i visionen:

 • Elevernas framgång,
 • Likvärdighet – minska gapet mellan olika elevgrupper
 • Allmänhetens förtroende, insatser för främst vårdnadshavarnas förtroende
 • Elevernas hälsa med olika perspektiv

Förväntningarna på lärarna är höga och man har visat att alla skolor, alla lärare och alla elever kan utvecklas och förbättra sina resultat.

“Fokusera alla barns utmaningar – bry dig, engagera dig och ge aldrig upp”

Inkluderingstanken är starkt förankrad och om en elev inte når målen ser man det som en utmaning för pedagogen.

Han beskriver vidare att stora investeringar gjordes inledningsvis i personal och kompetensutveckling, men att ekonomin inte är en förutsättning för utvecklingen. Idag fortsätter utvecklingen genom att man prioriterar bättre än tidigare.

Ett citat från en elev som stannar kvar hos mig är:
“Varför skulle jag vilja lära av någon som inte vill lära av mig”

Titlar är en svår uppgift att översätta och med nästa person vi fick möta väljer jag låta bli. Hon heter Mary Jean Gallagher och är Ontario’s Chief Student Achievement Officer and Assistent Deputy Minister, Student achievement Division.

Den föreläsning om Ontarios utvecklingsresa och barns lärande hon ger oss är bland det mest engagerade och intressantaste jag upplevt.

Här är några av de tankar jag tar med mig:

 • Ontario har ett starkt och genomtänkt fokus på barnens lärande
 • Ontario har höga förväntningar på både elever,vårdnadshavare, personal och skolledare
 • Delstaten har vänt ett tungt läge och skapat ett klimat där allt är möjligt
 • För att lyckas har man få och tydliga mål
 • Arbetet med integrering lyckas väl och de nyanlända når nästan lika goda resultat som de som är födda i Kanada
 • Mycket stor kraft läggs på lärarnas kompetensutveckling med fokus på undervisningen.
 • En mycket starkt bidragande orsak till skolutveckling är när ledaren deltar i lärarnas kompetensutveckling
 • Ta råd av eleverna och föräldrarna på ett formaliserat och strukturerat sätt

Under eftermiddagen får vi först träffa ett par fackliga representanter som beskriver utvecklingen från sitt perspektiv och därefter får vi höra hur universitetet arbetar med lärarutbildning, ledarutbildning och med kompetensutveckling.

Det blir massor av intryck redan denna första dag och det kommer ta sin tid att bearbeta tankarna och fundera över hur vi kan utveckla vår skola i Halland ytterligare.

Nu är det snart dags för dag två!

Lars Clemensson