Rss

Archives for : Furulidsskolan

Nelis, Nätverket för entreprenöriellt lärande i skolan – årets möte i Avesta.

Nelis-2017 på Verket i Avesta

Vi åkte tre representanter från Kungsbacka kommun upp till Avesta i Dalarna. Mona Klintemark från Furulidsskolan, Annika Berntsson från Toråsskolan och Kajsa Cronelid från Gullregnsskolan.

 

Nelis, Nätverket för entreprenöriellt lärande i skolan, har funnits sedan 2009. Här samlas representanter från olika organisationer, skolor, Skolverket mm, varje år för att utbyta erfarenheter, tankar, framtid och idéer. Detta årets möte hölls i Verket, ett gammalt järnverk, i Avesta som är ett kulturcenter där konst, historia, teknik och upplevelser blandas.

 

Tillsammans fick vi uppleva verkets historia under kreativa former där vi bland annat fick följa järnets väg, leta skatter, se samtida konst på temat identitet och träna logiskt tänkande i magiska rum.

 

Avesta kommun är en förebild för hur vi kan arbeta vidare, ett tillåtande klimat där idéer från alla nivåer tas tillvara och hjälper till att skapa ett värdeskapande tänkande som når över gränser. Samverkan = att verka tillsammans. Möten som förändrar var ett koncept för kommunen. Att våga satsa och att misslyckas är vägen till framgång/förändring. Nytänkande kommer i mötet mellan olikheter.

 

Dag två handlade mycket om entreprenöriell undervisning i skolan, bland annat om UF, ung företagsamhet. Det visande på hur arbetet med de entreprenöriella förmågorna även utvecklade de allmänna förmågorna i processen. Vi fick också en inblick i hur elever får reellt inflytande inom kulturområdet. Elever från samtliga skolor i kommunen har kulturombud som är med och påverkar inom olika områden till exempel samarbete med tekniska kontoret. Här är det tydligt att det lönar sig med engagemang och att det går att påverka på riktigt.

 

Vi tar med oss hur kommunen kan arbeta för en likvärdighet med ett tydligt uttalat mål. Vi har nätverkat och skaffa nya kontakter. Vi har fått exempel på ett entretreprenöriellt arbetssätt i klassrummet av Jenny Sjöberg. Jenny driver även en blogg -Larandemedjenny.blogspot.se.

Det finns pengar att söka från Skolverket men det gäller att kommuner och huvudmän håller sig informerade om vad som är på gång. Entreprenöriellt lärande har fått större plats i styrdokumenten vilket ställer större krav på rektorer och pedagoger. Entrprenöriellt lärande/förhållningssätt är inte något som är begränsat till skolans värld utan genomsyrar många delar av samhället.

 

Lär av varandra och våga satsa. Vad är det värsta som kan hända?

 

Nästa års Nelis kommer att arrangeras av Östra Real i Stockholm.

 

 

Kajsa Cronelid

Lärare

Gullregnsskolan

Kungsbacka kommun

 

Furulidskolan börjar snart att byggas…

Studieresa till Berlin april 2016

Furulidsskolan börjar snart att byggas. När den är klar kommer flera förskolor vara nära skolan. Skolgården och en ny förskolegård planeras så att delar av dem blir gemensamma för båda verksamheterna. För att finna inspiration och idéer till hur vi kan möjliggöra att barnen får växa och utvecklas i en gemensam miljö nappade vi på möjligheten att åka med Movium till Berlin i våras. Konferensens namn är ”Bygga stad för barn och unga” och riktade sig till landskapsarkitekter, ingenjörer och oss verksamma inom utbildning. Hela konferensen utgick från cykeln! Med andra ord vi cyklade runt mellan parker, kindergarten och skolgårdar i stora staden Berlin!

Två pedagoger från förskola och förskoleklass, förskolechef och rektor från Furulid var vi som åkte.

Ett av våra första intryck var hur man tagit vara på spåren av kriget i stadsutvecklingen. Historien är inte bortbyggd, snarare tillvaratagen. Staden visar också på en skicklighet i att på liten parkyta skapa utmaningar i ett brett åldersspann. Rekreation, experimenterande, motionerande med mera förenas

Det är ett medvetet arbete som pågår i Berlin med att göra förskole- och skolgårdar grönare och som en del av den pedagogiska verksamheten. Vi fick lyssna på representanter från ”Grűnmacht schule”. De beskrev ett arbete som liknar det som fanns i Sverige på 1990-talet med ”Gröna skolgårdar”. Genomgående är att olika material, växttyper, nivåskillnader blandas för att skapa flöden och atmosfärer. Materialen är oftast naturmaterial. Asfalten har tagits bort och ersatts av trä och sten. Genom olika material, nivåer och växtzoner blir det tydligt vad ytan erbjuder för aktivitet. Utan att på något sätt begränsa fantasin.

Parkerna har ett vidare syfte än att skapa lekmiljöer. Rådande kulturvärden tar sig uttryck i gestaltningen i parkerna. Det finns ytor för parkour, skate, bollsporter, cykling med mera. Konstnärlig utsmyckning med mosaik, skulpturer, väggmålningar talar till besökarna och bjuder in. I Berlin finns absolut idéer och tips för er som kanske någon gång får möjlighet att utveckla skolgårdar för äldre elever.

I Berlin går inte barnen på fritids så som här. Däremot finns öppna fritidsgårdar som erbjuder aktiviteter för barnen som bygger på deras närvaro och delaktighet. Medskapande, kreativitet och ansvarskultur håller ihop verksamheterna.

Parkerna har ett vidare syfte än att skapa lekmiljöer. Rådande kulturvärden tar sig uttryck i gestaltningen i parkerna. Det finns ytor för parkour, skate, bollsporter, cykling med mera. Konstnärlig utsmyckning med mosaik, skulpturer, väggmålningar talar till besökarna och bjuder in. I Berlin finns absolut idéer och tips för er som kanske någon gång får möjlighet att utveckla skolgårdar för äldre elever.

I Berlin går inte barnen på fritids så som här. Däremot finns öppna fritidsgårdar som erbjuder aktiviteter för barnen som bygger på deras närvaro och delaktighet. Medskapande, kreativitet och ansvarskultur håller ihop verksamheterna.

berlin8

Sista dagen besökte vi Sophie Scholl Oberschule, secondary school. Skolan ligger i ett hyreshus med en innergård och en utgång till ett gatuhörn. I entrén har eleverna varit med och skapat utsmyckningar för att gestalta skolans värdegrund. Hela utemiljön präglas av variation, lek och syselsättning med lärande i fokus. Utanför ”Grűn macht schule”-satsningen har skolan på eget initiativ skapat den här gröna hörnan. På nya Furulidsskolan planerar vi för en skolträdgård. Denna bild får visa vår målsättning om en gemensam mötesplats förskola och skola när vi får starta på en och samma plats igen.

berlin9

När vi åkte hem från Berlin hade vi många tankar och upplevelser med oss. Först och främst ser vi mervärdet i att åka pedagoger och ledare, dessutom från olika skolformer. Under veckan delade vi med oss tankar ur flera perspektiv.

Vi gjorde också en ”viktigt för oss lista” som vi tror har betydelse för våra prioriteringar i Furulidsområdet. Exempel är utrymmen för att träna motoriska färdigheter, löst material att bygga med, tydliga samlingsplatser, solskydd, växter och blommor som luktar och har variation i utseende och form. Växtligheten ska skapa flöden mellan vrår, det vill säga knyta ihop olika sammanhang och verksamheter. Förutom våra erfarenheter av utemiljöer finns en hel del forskning på området. Är ni i tankar om att utveckla era gårdar, delar vi gärna med oss. Numera finns det också möjligheter att söka statsbidrag från Boverket för att utveckla och förbättra förskolors och skolors utemiljöer.

Vi får inte glömma att vi har ett klimat och delvis andra regler som gör att vi inte alltid kan vara så kreativa som vi önskar. Men genom att utmana tanken hoppas vi på nyskapande.

Helen Andersson och Ulrica Alnebeck

Furulidsområdet

Furulidsskolan – ett galoppsprång närmare en skola…

… bland de bästa i kommunen vad gäller studieresultat och modernitet.

Välkomna till en dag då vi ska få lära känna och också fördjupa oss i de nya redskap skolans elever och pedagoger får tillgång till under hösten.

Ja, så stod det på inbjudan till Furulidsskolans studiedag i startveckan inför den hösttermin som nu tar sin början. All personal samlades först för en introduktion innehållandes tankar kring nu och då. Världen i skolan och utanför har ändrats alldeles oerhört bara de sista  åren.
Tankeexperimentet   -Vad gjorde du för tio år sedan?    hjälpte till med perspektiven.
Hur utvecklar vi skolan, tar det omdefinierade lärandet på allvar med hjälp av bland annat digitala redskap?

Efter detta tog dagens programpunkter vid. Eftersom Furulidsskolan kommer att testa iPad på en bredare linje under detta läsår var mycket av fokus lagt på att bekanta sig med den nya “prylen” År F-2 hade en workshop kring diverse matnyttiga appar. Man arbetade med smidig bildbehandling, appar för bokskapande och för att enkelt göra en liten skärminspelning och förklara något.
Pedagogerna kring år 3-6 fick en “startkick” omkring På Riktigt, ett nytt  digitalt läromedel. Här gavs en överblick samt möjlighet att öva och pröva själv. Vi hann både testa färdiga lärcirklar och börja på att skapa egna.

På riktigt, dump

Efter lunchpaus jobbade hela gänget vidare med iPaden.

2013-08-15 09.56.16

Valbara workshops om presentationsverktyget Keynote, skrivverktyget Pages samt filmverktyget iMovie höll oss sysselsatta och kraftigt engagerade till arbetsdagens slut.

Tack alla på Furulidsskolan för en härlig dag!