Utblick – forskning

 

FIKA – nätverk för forskning i Kungsbacka

FIKA står för Forskning i Kungsbacka och är ett nätverk som startade inom FG  i november 2015. Fika riktar sig till medarbetare på alla nivåer som är intresserad av forskning i skolpraktiken.
fika-250

Skolutveckling kopplat till forskning inom FG

Du har kanske länge haft frågor kring din egen undervisningspraktik eller ditt ledarskap, frågor som du kan tänka dig att ägna lite tid åt att få svar på? Möjligen har du ett forskningsinriktat utvecklingsuppdrag som förstelärare? Eller så håller du på med en Mastersexamen? Kanske är du rent av en licentiand, en doktorand eller en finlir:are? Eller så håller du på med något annat som har med forskning i skolan att göra utan att så många känner till det?
 
Förvaltningen för Förskola & Grundskola har under en längre tid initierat och möjliggjort ovanligt många skolutvecklingsprocesser som är knutna till forskning på ett eller annat sätt. Genom nätverket Fika vill vi samla alla kompetenta krafter så att vi kan veta om varandra, lära av, stötta och inspirera varandra och samverka på ett systematiskt sätt.
 
Planen är att Fika-träffar genomförs två gånger per termin. Fika ska ägas av deltagarna och innehållet vid träffarna styrs utifrån behov som vi har i olika forskningsstudier. Några områden som kan vara intressant för många ser du nedan

Vilka olika forskningsfrågor arbetar vi med i kommunen?

  • Har vi lika eller olika ansatser för de frågor som berör varandra?
  • Kan vi samla några krafter kring ett visst gemensamt intresseområde och därigenom bredda eller fördjupa studien? Kanske medför detta att det skapas mindre nätverksgrupper inom det stora FIKA-nätverket?

Det vetenskapliga förhållningssättet:

  • Hur ställer vi våra frågor och varför väljer vi just de frågorna?
  • Vilka etiska dilemman råkar vi ut för och hur löser vi dessa?

Hur lagrar vi vår empiri? Hur skiljer vi på ”vanlig utvärdering” i klassrummet (formativ bedömning av undervisning) som kanske inte kräver medgivanden och forskning som kräver medgivanden?

  • Verktyg för insamling och analys av empiri?
  • Hur sprider vi våra resultat/Hur publicerar vi? Vilka typer av rapporter skriver vi och var kan dessa publiceras? Ska vi introducera en egen rapportserie i vår kommun? Publicerar vi artiklar som är granskade på vetenskaplig nivå och var gör vi detta lämpligast?

 

Vill du veta mer kontakta:

Helena Sagar, lektor/leg lärare NO&Tk, Kullaviksskolan, Kungsbacka

helena.sagar@kungsbacka.se

eller

Jens Alderblad, utvecklingsledare, Förskola & Grundskola, Kungsbacka

jens.alderblad@kungsbacka.se

www.flickr.com/photos/centralasian/
www.flickr.com/photos/centralasian

 

LÄNKTIPS:

Forskning.se

Tidningen Curie – från vetenskapsrådet om skolforskning

Vetenskapsrådet – om skolforskning

Skolverket – Forskning om skolan

DIKT – Digitalkompetens och IKT i lärarutbildningen, Mälardalens högskola

Finlir i FG

Begreppet Finlir står för ForskningsInitiera(n)de Lärare I Realiteten och är ett sätt att beskriva lärare som systematiskt undersöker och granskar sin praktik. Begreppet lanseras av vår lektor Helena Sagar.

Stöd för lärare att koppla forskning och skolvardag

Lärares erfarenheter av undervisning utgör en näst intill outsinlig källa av så kallad tyst kunskap och kompetens. Tystheten bryts om läraren undersöker erfarenheterna, dokumenterar dem systematiskt och publicera så att de sprids.

Förskola & Grundskolas lektor Helena Sagar har tagit fram ett arbetssätt och ett begrepp för hur vi i Kungsbacka ska utveckla koppling mellan forskning och lärares skolvardag.

Initiativet Finlir innebär att lärare beprövar sin tysta kunskap i en vetenskaplig inramning och därmed skapar evidens för arbetet i skolan. Du som lärare eller skolledare har en frågeställning som du vill få svar på. Frågan berör din praktik i skolan. Kanske är ni flera kolleger som tillsammans vill arbeta med en och samma frågeställning?

Finlir – Lärare beprövar sin erfarenhet- utveckling av koppling mellan forskning och lärares skolvardag i Förskola & Grundskola

Vill du veta mer kontakta:

Helena Sagar, lektor/leg lärare NO&Tk, Kullaviksskolan, Kungsbacka

helena.sagar@kungsbacka.se

eller

Jens Alderblad, utvecklingsledare, Förskola & Grundskola, Kungsbacka

jens.alderblad@kungsbacka.se