Furulidskolan börjar snart att byggas…

Studieresa till Berlin april 2016

Furulidsskolan börjar snart att byggas. När den är klar kommer flera förskolor vara nära skolan. Skolgården och en ny förskolegård planeras så att delar av dem blir gemensamma för båda verksamheterna. För att finna inspiration och idéer till hur vi kan möjliggöra att barnen får växa och utvecklas i en gemensam miljö nappade vi på möjligheten att åka med Movium till Berlin i våras. Konferensens namn är ”Bygga stad för barn och unga” och riktade sig till landskapsarkitekter, ingenjörer och oss verksamma inom utbildning. Hela konferensen utgick från cykeln! Med andra ord vi cyklade runt mellan parker, kindergarten och skolgårdar i stora staden Berlin!

Två pedagoger från förskola och förskoleklass, förskolechef och rektor från Furulid var vi som åkte.

Ett av våra första intryck var hur man tagit vara på spåren av kriget i stadsutvecklingen. Historien är inte bortbyggd, snarare tillvaratagen. Staden visar också på en skicklighet i att på liten parkyta skapa utmaningar i ett brett åldersspann. Rekreation, experimenterande, motionerande med mera förenas

Det är ett medvetet arbete som pågår i Berlin med att göra förskole- och skolgårdar grönare och som en del av den pedagogiska verksamheten. Vi fick lyssna på representanter från ”Grűnmacht schule”. De beskrev ett arbete som liknar det som fanns i Sverige på 1990-talet med ”Gröna skolgårdar”. Genomgående är att olika material, växttyper, nivåskillnader blandas för att skapa flöden och atmosfärer. Materialen är oftast naturmaterial. Asfalten har tagits bort och ersatts av trä och sten. Genom olika material, nivåer och växtzoner blir det tydligt vad ytan erbjuder för aktivitet. Utan att på något sätt begränsa fantasin.

Parkerna har ett vidare syfte än att skapa lekmiljöer. Rådande kulturvärden tar sig uttryck i gestaltningen i parkerna. Det finns ytor för parkour, skate, bollsporter, cykling med mera. Konstnärlig utsmyckning med mosaik, skulpturer, väggmålningar talar till besökarna och bjuder in. I Berlin finns absolut idéer och tips för er som kanske någon gång får möjlighet att utveckla skolgårdar för äldre elever.

I Berlin går inte barnen på fritids så som här. Däremot finns öppna fritidsgårdar som erbjuder aktiviteter för barnen som bygger på deras närvaro och delaktighet. Medskapande, kreativitet och ansvarskultur håller ihop verksamheterna.

Parkerna har ett vidare syfte än att skapa lekmiljöer. Rådande kulturvärden tar sig uttryck i gestaltningen i parkerna. Det finns ytor för parkour, skate, bollsporter, cykling med mera. Konstnärlig utsmyckning med mosaik, skulpturer, väggmålningar talar till besökarna och bjuder in. I Berlin finns absolut idéer och tips för er som kanske någon gång får möjlighet att utveckla skolgårdar för äldre elever.

I Berlin går inte barnen på fritids så som här. Däremot finns öppna fritidsgårdar som erbjuder aktiviteter för barnen som bygger på deras närvaro och delaktighet. Medskapande, kreativitet och ansvarskultur håller ihop verksamheterna.

berlin8

Sista dagen besökte vi Sophie Scholl Oberschule, secondary school. Skolan ligger i ett hyreshus med en innergård och en utgång till ett gatuhörn. I entrén har eleverna varit med och skapat utsmyckningar för att gestalta skolans värdegrund. Hela utemiljön präglas av variation, lek och syselsättning med lärande i fokus. Utanför ”Grűn macht schule”-satsningen har skolan på eget initiativ skapat den här gröna hörnan. På nya Furulidsskolan planerar vi för en skolträdgård. Denna bild får visa vår målsättning om en gemensam mötesplats förskola och skola när vi får starta på en och samma plats igen.

berlin9

När vi åkte hem från Berlin hade vi många tankar och upplevelser med oss. Först och främst ser vi mervärdet i att åka pedagoger och ledare, dessutom från olika skolformer. Under veckan delade vi med oss tankar ur flera perspektiv.

Vi gjorde också en ”viktigt för oss lista” som vi tror har betydelse för våra prioriteringar i Furulidsområdet. Exempel är utrymmen för att träna motoriska färdigheter, löst material att bygga med, tydliga samlingsplatser, solskydd, växter och blommor som luktar och har variation i utseende och form. Växtligheten ska skapa flöden mellan vrår, det vill säga knyta ihop olika sammanhang och verksamheter. Förutom våra erfarenheter av utemiljöer finns en hel del forskning på området. Är ni i tankar om att utveckla era gårdar, delar vi gärna med oss. Numera finns det också möjligheter att söka statsbidrag från Boverket för att utveckla och förbättra förskolors och skolors utemiljöer.

Vi får inte glömma att vi har ett klimat och delvis andra regler som gör att vi inte alltid kan vara så kreativa som vi önskar. Men genom att utmana tanken hoppas vi på nyskapande.

Helen Andersson och Ulrica Alnebeck

Furulidsområdet