Gemensam skolutveckling i Halland – resultat från From great to excellent år 2

Den 22 maj genomfördes årets spridningskonferens inom det regionala samarbetet i Halland för att öka elevers måluppfyllelse; From great to excellent. Processen startade läsåret 2017-2018 och är tänkt att pågå i fem år.

Samarbetet From great to excellent, FGTE, innebär att vetenskapligt och erfarenhetsmässigt befästa metoder och arbetssätt som gynnar en positiv resultatutveckling för barn och elever i de halländska skolorna. Den övergripande frågan i utvecklingsarbetet handlar om att finna svar på frågan hur förskola och skola minskar gapet mellan barns/elevers kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera?”

Läsåret 2018-2019 har förskolor i Kolla, Särö skola och gymnasierna i Kungsbacka fått arbetssätt undersökta inom ramen för From great to excellent. Samtidigt har medarbetare från oss besökt de andra kommunerna och agerat så kallade kritiska vänner där. Resultaten från samtliga utbyten presenterades vid en spridningskonferens på Högskolan i Halmstad i maj.

Ökad kompetens i det systematiska kvalitetsarbetet

Förutom presentation av årets utbyten ägnades även en särskild stund av konferensen till att diskutera betydelsen av arbetet så långt. Några synpunkter som framfördes på temat från Kungsbackas deltagare var;

  • Processen och samarbetet innebär att vi år från år får ökad analyskompetens bland våra medarbetare när fler och fler är med. Det är till stor nytta i inom såväl enheternas som huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.
  • Genom FGTE-utbyten och samarbetet med högskolan bygger vi kapacitet och förvaltar det vetenskapliga förhållningssättet i allt vi gör för att våra elever ska nå målen.
  • Det blir också en möjlighet att synliggöra, sprida och undersöka lärares tysta kunskap

Kungsbackas värdskap 2018-2019

Elevers motivation påverkades genom SOLE-metoden

Särö skola har generellt höga meritvärden men också elever som inte når behörighet till gymnasiet. Hur lärandet ska utformas för dessa elever är därför ett identifierat utvecklingsområde inom skolans systematiska kvalitetsarbete. Skolan behöver därför pröva metoder för att öka delaktigheten och motivationen hos skolans alla elever.

Can you kill a goat by staring at it?  Det är exempel på en fråga som Päivi Billing, lärare i engelska, ställt till sina elever när hon arbetat med elevers delaktighet genom att genomföra korta organiserade gruppdiskussioner utifrån den s k SOLE – metoden, SOLE är en förkortning av Self Organized Learning Environment. Genom FGTE har arbetssättet undersökts utifrån forskningsfrågan Vilka förutsättningar för ett kollaborativt lärande ger SOLE-metoden?

Utifrån jämförelser med kontrollgrupp och intervjuer med elever pekar resultatet på en positiv effekt för elevernas lärande. Resultatet sammanfattas  i den poster som är en del i det som görs för att presentera och sprida resultat inom FGTE-arbetet.

Information om SOLE finns i ett TED-talk med Sugata Mitra som utvecklat metoden. https://youtu.be/y3jYVe1RGaU

Demokratiuppdraget genom lärande utanför förskolegården

Kolla förskolor arbetar med demokratiuppdraget i förskolans läroplan genom att använda i lärmiljöer utanför förskolans gård. Postern 100 år 100 tårtor illustrerar resultatet av forskningsfrågan Vad ser vi för hinder med att arbeta med offentliga mötesplatser i förskolan?  På Kungsbacka delar finns ett reportage om arbetet.

Lärmiljöers betydelse för elever i gymnasiet

På gymnasieskolorna har årets tema varit tillgänglig lärmiljö och hur “rigga” en fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön för alla elever. Området är en uppföljning och fortsättning på förra året, i år med utgångspunkt från frågan Vilka framgångsrika strategier i undervisningen används för att leda och stimulera alla elevers lärande? 

En  intervjustudie med lärare om samband mellan pedagogisk tillgänglig lärmiljö och elevers lärande pekar på lärarens engagemang, struktur och förmåga till goda relationer som viktiga faktorer för att ”minska gapet” och förmå alla elever att nå sin fulla potential.

Utbildning, analys och spridning

From great to excellent-satsningen innebär att varje läsår startar med att högskolan i Halmstad genomför en gemensam analysutbildning för deltagarna från de olika kommunerna. Utbildningen innehåller metod och deltagarna får stöd i att formulerar forskningsfrågor, utifrån identifierade behov i det systematiska kvalitetsarbetet. Forskningsfrågorna blir belysta och undersökta av kollegor från andra kommuner genom metoden kritisk-vän. Resultatet presenteras för kommunpolitiker, förvaltningsledningar och varandra genom en rapport samt posterutställning och föreläsningar vid en spridningskonferens i maj. 

Kommuner som deltar är Halmstad, Kungsbacka, Laholm och Varberg. Högskolan i Halmstad och Region Halland ingår också i samarbetet.

Mer information

Karolina Reinhold, kontakt FGTE för Förskola & Grundskola
karolina.reinhold@kungsbacka.se
Frida Fogelmark, kontakt FGTE för Gymnasium & Arbetsmarknad
frida.fogelmark@kungsbacka.se