God utdelning till Kungsbacka när nationella medel för praktiknära forskning delades ut

I Kungsbacka får vi nu ännu bättre förutsättningar att fortsätta utveckla lärandet för våra barn och elever i enlighet med skollagens bestämmelser om att utbildningen ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”.

Den 28 mars fick vi besked om att vi har ett brett deltagande i den nationella försöksverksamheten för praktiknära forskning i skolan – via det så kallade ULF-avtalet. ULF står för Utveckling, Lärande, Forskning och genomförs på uppdrag av regeringen under åren 2017 – 2021. Försöksverksamheten ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning.

– Att vi får så hög delaktighet i satsningen är glädjande, det är ett tecken på att vi är en skolkommun i framkant och ger oss också goda möjligheter att vara det även framåt, säger Maria Andersson, Förskola & Grundskolas skolchef.

Ingår i 4 av 8 projekt

Olika för – och grundskolor från Kungsbacka ingår i 4 av de totalt 8 forskningsprojekt som nu beviljats forskningsmedel. Dessa projekt är:

– AI och digital matematik – nya förutsättningar för undervisning och lärande
Göteborgs universitet tillsammans med Kapareskolan och enhet Utveckling, Kungsbacka kommun samt Hovåsskolan, Göteborgs stad

– En praktiknära fortbildningsmodell – Förskollärare och forskare i samverkan kring professionell digital kompetens
Göteborgs universitet tillsammans med Björkris skola, Kungsbacka kommun.

– Teknikkunskaper och tekniskt språkbruk i förskolans undervisningspraktik – En modell för praktiknära samverkan Göteborgs universitet tillsammans med Hede förskola, Lärkbackens förskola, Älvsåkersskolan, Kullaviksskolan, Kungsbacka kommun.

– Att skärpa den etiska blicken och rösten – En skönlitteraturbaserad etikundervisnings möjligheter och svårigheter för elever i åk 5
Göteborgs universitet tillsammans med Särö skola och Kullaviksskolan, Kungsbacka kommun samt Bergums skola, Göteborgs stad och Ljungviksskolan, Lerums kommun

Regeringsuppdrag om praktiknära forskning

Göteborgs universitet har tillsammans med Karlstad universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2017 – 2021 bedriva en försöksverksamhet kring praktiknära forskning för att bidra till en stärkt vetenskaplig grund i lärar- och förskollärarutbildningarna samt i skolväsendet. Försöksverksamheten har fått namnet ULF-avtal: Utveckling, Lärande, Forskning. 

Syftet med försöksverksamheten är att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet.

Mer information om ULF och projekten finns på Göteborgs universitets hemsida