Kullaviksskolan År 8 tävlar i Tekniska samfundets tekniktävling!


Tekniska samfundet arrangerar en tävling med temat Leksaker 2030,

Samarbete mellan år 8 och år 2 på Kullaviksskolan
Tävlingen Framtidens Leksaker 2030 har genomförts inom undervisningsämnet teknik och har tränat eleverna i många olika kunskaper och förmågor. En förmåga som spelat en betydande roll för ett gott projektresultat är kommunikationen mellan eleverna i år 2 och år 8. Syftet med samarbete över årskurserna är flerfaldigt t.ex. träna på designprocessen, hämta inspiration från år 2, träna på att kommunicera med en yngre åldersgrupp, tänka nytt och prova sina idéer både i teorin och i det praktiska byggandet.

 

Projektgrupper
Varje årskurs består av tre undervisningsklasser, 8A, 8B, 8C, 2A, 2B och 2C. År 8A parades ihop med år 2A, 8B med 2B och 8C med 2C. Vid projektets start delades eleverna i år 8 klassvis in mindre projektgrupper om 3-4st elever. Varje projektgrupp i år 8 träffade samma elever i år 2 vid alla tre dialogmöten som sträckte sig över hela projektperioden.

Första dialogmötet
Projektets första dialogmöte utgjorde ett tillfälle för att skapa en trygg kontakt mellan yngre och äldre elever, en grund för ett gott fortsatt samarbete. Inför det första dialogmötet hade år 2 lärarna förberett eleverna i år 2 inför mötet med eleverna i år 8. Inför varje dialogmöte hade även eleverna i år 8 förberett sig med t.ex. frågor, skisser, tekniska ritningar, halvklar prototyp och slutligen en helt klar prototyp beroende på vilken fas projektet befunnits sig i.

Andra dialogmötet
Till det andra dialogmötet hade eleverna i år 8 med sig ett första utkast av den tekniska ritningen som presenterades gruppvis för eleverna i år 2. Vid detta tillfälle fick eleverna i år 2 möjlighet att återkoppla till eleverna i år 8 och komma med respons på den tekniska ritningen. Mötet resulterade, i ett flertal fall, i ändringar av den tekniska ritningen som den slutliga prototypen är byggd efter.

Tredje och sista dialogmötet
Vid det tredje och sista dialogmötet presenterade, 5-8min, eleverna gruppvis alla färdiga prototyper för eleverna i år 2 i helklass. Därefter röstade, eleverna i år 2, genom handuppräckning, en röst per elev, på den leksak som de tyckte skulle skickas in som tävlingsbidrag till Tekniks samfundets leksakstävling Framtidens leksaker 2030. Resultatet blev fyra tävlingsbidrag per klass och totalt skickades tolv tävlingsbidrag in från Kullaviksskolan.

Bygga hemsida
Parallellt med t.ex. dialogmöten med år 2, förberedelse inför dialogmöten, tekniklektioner med genomgångar, ändringar av den tekniska ritningen och byggande av leksaksprototyp, dokumenterade eleverna sitt projektarbete genom att bygga en hemsida i gratisprogrammet www.wix.com. Idéen till att använda Wix fick jag från Tekniska samfundet under en av deras lärarträffar på GU, ht17, inför tävlingens start.

Kunskaper i programvaran Wix
Tidigare erfarenheter, hos eleverna i år 8 och mig själv, av att bygga hemsida i Wix eller med något annat program var inga alls. Därför var syftet med min lärarhemsida ursprungligen att jag som pedagog skulle lära mig delar Wixprogramvaran så att jag därefter kan hjälpa eleverna i sitt arbete. Dessutom skapa mig en förståelse för den frustration som kan uppstå när man jobbar i en ny programvara. Bygget av hemsidan har även bidragit till att eleverna lärt sig nya begrepp och genom erfarenhet av digitalt arbete planera strukturen på en hemsida och svara på frågorna t.ex. vem kommunicerar jag med, vad vill jag kommunicera och i vilken ordning.

Banantema
I pedagogiskt syfte för mig själv och som en kompetensutvecklande förberedelse inför projektstarten skapa de jag en egen hemsida som handlade om tekniska samfundets tekniktävling. Denna hemsida är gjord strax innan och parallellt under projekttiden. Av den anledningen är mycket på hemsidan gjort under korta begränsade tidsperioder under vanliga skoldagar som till största del består av undervisning och att kommunicera muntligt med eleverna. Hemsidan skapades med ordet mellanmål som utgångspunkt. Därefter utvecklades hemsidans tema till att handla om min banan, eftersom jag brukar ha med mig en banan till jobbet varje dag. Jag tog egna bilder på min banan och behövde därför inte lägga tid på att leta upp en bild som någon annan äger upphovsrätten till. Det var praktiskt helt enkelt.

Eleverna bygger hemsidor – kreativt processarbete
Elevernas arbete med planering av hemsidornas struktur var ett kreativt tanke- och digitalt prövande arbete, som t.ex. skapa och placera ut logiskt kopplade länkar, dokumentation i form av text, bilder, skisser, ritningar och blogginlägg. Idéer prövades, gjordes om och prövades igen. En erfarenhet som både eleverna och jag fick med oss är att en hemsida blir egentligen aldrig helt klar, utan kan hela tiden utvecklas. Det är därför viktigt att träna sig på att avgränsa projektet inom projektets givna tidsram. Detta gäller allt arbete inom projektet, från start till målgång.

From Great to Excellent
För att kunna bygga hemsidorna lånade år 8 på Kullaviksskolan 10st hybriddatorer från Digitala teamet på Utvecklingsenheten via From Great To Excellent, FGTE, som är Kungsbacka kommuns lokala och regionala utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse, http://kungsbackadelar.se/from-great-to-excellent-fgte/. FGTE fokuserar på att skapa en likvärdig skola och från dem hade vi möjlighet att låna hybriddatorer som var en förutsättning för att delta i Tekniska samfundets tekniktävling.

http://www.tekniskasamfundet.se/leksaker-2030-tekniktavlingen-2017-18/

​Hälsar

Maria Lindqvist
Lektor NO/Tk Kullaviksskolan
Kungsbacka kommun