Lärande i Naturvetenskap och Teknik på Hålabäcks förskolor

Efter två års studiecirkel i teknik och naturvetenskap har vi nu haft vår stora avslutning. På förskolemässan, avslutningen, fick alla pedagoger på Hålabäcks förskolor samt fyra pedagoger från Gullregnsskolans förskoleklass presentera sitt arbete kring naturvetenskap och teknik. Fokus låg på barnens och pedagogernas eget lärande.

Vad lärde vi oss?

Lärandet stannade inte bara i Naturvetenskap och Teknik utan lärandet spred sig som ringar på vattnet i hela verksamheten. Både barn och pedagoger har fått upp ögonen för att tekniken inte är så svår, den finns runt omkring oss. Barnen använder nu begrepp såsom lutande planet, istället för backe och de använder hävstången till att lyfta stenen i skogen. I naturvetenskapen har pedagogerna blivit mer trygga i att lyfta fram inte bara biologin utan numera även fysik och kemi. Kunskapen har gett oss en trygghet att våga möta barnen i deras frågor och vi är mer nyfikna tillsammans. Vi har lärt oss att ställa frågor som leder till att barnen fördjupar sitt utforskande och undersökande. 

 

Vår studiecirkel:

En styrgrupp med olika kompetenser så som förskolechef, NT-utvecklare, specialpedagog och förskollärare, från olika förskolor, har bestämt innehållet utifrån ny forskning och litteratur i ämnet. Styrgruppen har tagit hänsyn till deltagarnas önskemål om innehåll. Vi har inte använt oss av ett färdigt koncept utan utformat varje termin utifrån de behov av nytt lärande vi upplevt bland deltagarna. Upplägget har varit två träffar/termin. Mellan träffarna har pedagogerna haft uppgifter att göra tillsammans med barnen som utgått från våra litteraturdiskussioner och vårt praktiska arbete. Eftersom vi kopplar praktik och teori så får lärandet en stor genomslagskraft och vi kan se och höra att det sker mycket lärande i naturvetenskap och teknik bland pedagoger och barn på förskolorna.

Mål och syfte:

Målet med utbildningen är att alla pedagoger på förskolorna ska ha kunskap och känna sig trygga inom barns lärande i NT. Lpfö98: Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Syftet är att arbeta för att mer långsiktigt stödja, utveckla och bibehålla intresse och kompetens för förskolans NT-didaktiska frågor. Vi ska stötta och lära av varandra mellan förskolorna.

Förskolemässan:

Genom sökta medel kunde vi gemensamt åka till Båstad där vi fick presentera vårt arbete kring naturvetenskap och teknik. Varje avdelning gjorde en digital presentation som uppvisade vad som gjorts med barnen och dess lärande. Den dokumenterade tekniken och naturvetenskapen visades även upp på en utställning. Återigen betonade pedagogerna vikten av det kollegiala lärandet. Alla deltagare erhöll varsitt intyg som ett bevis på att de nu fått på sig ”teknik/naturvetenskapliga-glasögon”.

 

Hålabäcks förskolor:

Allergiförskolan, Basunen, Blomstergatan, Britta-Lenas, Forsgläntan, Gårdskulla, Hammerö, Kokosnöten, och Villa Emilia.

 

Genom Veronica Ferm specialpedagog och Anne-Charlotte Siira NT-utvecklare i Kungsbacka