Projekt Vattnet i skolan har börjat i år 1 Väst på Fjärås-Bräckaskolan!

Projektet Vattnet i skolan fortsätter att engagera ytterligare klasser på Fjärås-Bräckaskolan. Denna gång har år 1 Väst startat upp sitt projektarbete om vatten vilken inleddes med en fältstudiedag vid Lygnerns strandkant tillsammans med Jenny Rönning, biolog från Lygnerns Vattenråd.

 

Pedagogerna i år 1, Maria Hagelin och Eva Lundell har inför fältstudiedagen förberett klassen på flera olika sätt som t.ex. att eleverna fick göra antaganden kring vilka växter och djur de som de trodde skulle finns intill och i sjön. En annan del av förberedelserna bestod av att tala om årstiden hösten och väderomväxlingar. Under oktober månad gör sig höstvindar och regnskurar påminda och därför pratade klassen även om vilken typ av kläder och skor som kunde vara bra att ha på sig under fältstudiedagen. Goda förberedelser med avseende på vattentåliga kläder ger goda förutsättningar för kunskapsinhämtning och för att ha en rolig fältstudiedag.

 

Fältstudiedagens systematiska undersökningar bestod av att håva och identifiera djur i vattnet och på land, mäta vatten- och lufttemperatur, vattnets pH-värde och observera dagens väder. Utrustning som klassen hade med sig var håvar, lackmuspapper, termometrar, vita baljor för att på vit botten se vattendjuren tydligt och bestämningsnycklar för att identifiera olika djur och växter, se bild 1. I vattnet vid strandkanten identifierade eleverna djur som vit och grön plankton, sjökvalster och hinnkräftor. På land identifierade eleverna djuren spindlar, tusenfotingar, sniglar, gråsuggor, myror, snäckor, mördarsniglar, flugor och daggmaskar, se bild 2 och 3. Eleverna hade teorier om ”att djuren promenerade på grenarna ner till vattnet för att dricka och sedan gick de upp igen”. Ytterligare en upplevelse som engagerade var att plankton liknar levande sandkorn och att det faktiskt är möjligt att se plankton med blotta ögat. Resultat av observationer och mätvärden dokumenterades i en tabell för att på ett enkelt sätt komplettera med ytterligare resultat från upprepade fältstudier och därefter jämföra resultatens förändring över tid, se bild 4.

Bild 1. Bilden visar bestämningsnycklar för olika organismer.


Bild 2. Här håvar eleverna efter djur och växter.

Bild 3. Här undersöker barnen från Fjärås-Bräckaskolan vilka organismer som finns i vattnet från strandkanten vid Lygnern.

Bild 4. Bilden visar en tabell med resultat från den första fältstudiedagen.

 

Fältstudiedagen följdes upp med ytterligare lektioner, se film om vattnets kretslopp och ett samarbete med eleverna i förskoleklassen Väst som eleverna i år 1 Väst är faddrar för. Eleverna i år 1 ritade en beskrivande teckning av vattnets kretslopp med tillhörande text, se bild 5. Därefter förklarade eleverna i år 1 Väst sin teckning för eleverna i förskoleklassen Väst, i syfte att skapa ett värdeskapande lärande för andra och sig själva. Att det under fältstudiedagen stundvis regnade bidrog till ökad förståelse för vattnets kretslopp.

Bild 5. Här visas elevernas teckningar som redogör för vattnets kretslopp. För att uppnå ett värdeskapande lärande för andra förklarade eleverna i år 1 Väst teckningarna  för eleverna i förskoleklassen Väst.

Elevernas nyfikenhet på vatten följdes även upp med två experiment med vatten. I grupper gjordes först antaganden om hur olika föremåls flyt- och sjunkförmåga skiljer sig och därefter testades flyt- och sjunkförmågan hos olika föremål som t.ex. sten, suddgummi, plast, glas, pingisboll och muffinsform. Några föremål sjönk direkt och andra sjönk först efter en halv dag t.ex. en muffinsform. Dessutom diskuterades betydelsen av föremålets form för flytförmågan. Resultattabellen över olika föremåls flyt- och sjunkförmåga visas i bild 6.

Bild 6. Bilden visar resultat från elevernas första experiment med vatten där olika föremåls flyt- och sjunkförmåga testas.

Ytterligare ett experiment som engagerade eleverna var när vatten i separata pet-flaskor blandades med grovt salt, diskmedel, karamellfärg, matolja, bakpulver och bensin, se bild 7.

Bild 7. Bilden visar olika medel som eleverna blandade med vatten i sitt andra experiment .

 

Reflektioner över fältstudiedagen, diskussionerna med eleverna i förskoleklassen och experimenten öppnade upp för ytterligare lektioner om orsak-verkan kedjor i naturen. Frågor om t.ex. vad som flyter, sjunker och när något sjunker och vad av detta är som farligt för naturen ställdes. Att naturen även kan påverkas negativt om stora mängder av livsmedel spolas ut i avloppet, även om det står ”miljövänligt” på flaskan diskuterades. Eleverna var noga med att bensin inte fick hällas ut i avloppet” för då kommer bensinen ut i Lygnern och det kan skada dricksvattnet”, se bild 8.

 

Bild 8. Flaskan till vänster i bild visar hur grumligt vatten blir av några droppar bensin.

 

Det är väl känt att barn mår bra av att vara i naturen och genom att delvis förlägga lektioner i naturen i form av fältstudiedagar ges eleverna ytterligare en möjlighet att tillbringa mer tid i den och samtidigt lära om vatten och intilliggande flora, fauna och ekosystem. Vatten är det centrala i projektet och ofta knyter lektionerna an till hur beroende levande organismer är av en god vattenkvalitet för sin överlevnad. Denna kunskap är betydelsefull i en tid då det är ett faktum att artutrotningen går fortare än någonsin tidigare. Den biologiska mångfalden utgör grunden för de gratistjänster som t.ex. rent vatten som naturen förser oss människor med. Genom projektet ges eleverna möjlighet att steg för steg utveckla sin helhetssyn på naturen och fundera kring på vilket sätt vi människor kan bidra till att vi har friska ekosystem i vår närmiljö.

 

Pedagoger och elever i år 1 Väst på Fjärås-Bräckaskolan har genom sitt arbete med vatten bidragit till ökad kunskapsutveckling, engagemang och intresse för vatten och miljöpåverkan. Eleverna kommer att fortsätta att bidra till projekt Vattnet i skolan under pågående läsår och planerar för att under andra årstider genomföra ytterligare två fältstudiedagar.

 

På återseende!

 

Hälsar

Maria Lindqvist
Lektor NO/Tk Kullaviksskolan
maria.lindqvist@kungsbacka.se