Smedingeskolan och Fjärås-Bräckaskolan tar emot Vattenrådets miljöpris 2019!

Måndagen den 20:e maj tog 8A, 8B och 8C från Smedingeskolan och klasserna år 1 Väst, år 2 Väst,
år 1 Öst, år 3B och fritids Natur från Fjärås-Bräckaskolan emot Lygnern Vattenråds miljöpris 2019 och prissumman 1000kr var för sitt fina arbete om vatten, se bild 1, 2 och 3.

Bild 1. På främre raden från vänster står elevrepresentanter från Fjärås-Bräckaskolan.
Simon El Moussaoui, Tezz Berntzén, Lukas Nedrén och Alexander Hård. På bakre raden från vänster står elevrepresentanter Maximilian Eriksson, från Smedingeskolan, Sven Johansson, ordförande Lygnerns Vattenråd och elevrepresentant Tilde Allansson, från Smedingeskolan.

Vatten är grunden för allt liv och är en bra utgångspunkt för lärande kring hållbar utveckling. Ekosystem, landskap, samhällen och människor knyts samman av vatten och kunskap om avrinningsområden för sötvatten hjälper oss att förstå hur detta fungerar. Det är också väl känt att barn och vuxna mår bra av att vistas i naturen och det finns forskning som redovisar att barn som har kunskap om naturen också skyddar den [1]. Projektets tema om vatten och den mångsidiga pedagogiska undervisningen om och i naturen kan ses som flera led i det pedagogiska arbetet för att bidra till en ökad kunskapsutveckling om samband i naturen, därmed hållbar utveckling.

Lygnerns vattenråd ger Vattenrådets miljöpris 2019 till Fjärås Bräckaskolan och Smedingeskolan i Kungsbacka kommun med motiveringen:

”Att man på ett inspirerande och positivt sätt arbetat med vatten som tema för upptäckande och lärande. Man har arbetat ämnesövergripande både genom experiment och utforskande av närmiljöer där man ökat och spridit kunskaperna om vatten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Elevernas engagemang, kunskaper och känslor har även uttryckts i dikter, bilder och former.”


Bild 2. Bilden visar skolornas miljödiplom. Det är klasserna år 1 Väst, år 2 Väst, år 1 Öst, år 3B och fritids Natur från Bräckaskolan samt år 8A, 8B och 8C från Smedingeskolan som är pristagare.

Bild 3. Bilden visar elever och pedagoger från Fjärås-Bräckaskolan och Smedingeskolan, representanter från Lygnerns Vattenråd.

Sammanfattning

LONA-projektet Vattnet i skolan har utvecklats till att innefatta totalt nio klasser år 1 Öst, år 1 Väst,
år 2 Väst, år 3 B och fritids Natur på Fjärås-Bräckaskolan och 8A, 8B och 8C på Smedingeskolan som 2017-2018 gjort ett fantastiskt arbete om vatten. Skolornas undervisning har fokuserat på vatten som är en förutsättning för liv och därmed hållbar utveckling. Eleverna har utvecklat sitt lärande genom årskursöverskridande och ämnesövergripande undervisning. Projektet har genomfört samverkansarbete tillsammans med Lygnerns Vattenråd, Sportfiskeförbundet Väst och Hammargårds reningsverk. Samverkansarbetet har bidragit med expertiskunskap från bl.a. biologer, praktisk fiskevård, elfiske och analys av vatten prover från olika platser runt sjön Lygnern.

Pedagogerna har undervisat både teoretiskt och praktiskt, t.ex. har fritidspedagogerna gjort en topografisk karta med höjdskillnader för att visa på vattnets väg från Lygnern, se bild 7. Lärarna har hållit ett flertal lektioner där eleverna genomfört systematiska naturvetenskapliga undersökningar och fältstudier, se bild 4 och 5, och eleverna har dokumenterat resultat skriftligt, i bild, form och i dikt, se bild 6. I sitt arbete har eleverna skrivit hypoteser före och efter undersökningarna/fältstudier och därefter skrivit resultat och dragit slutsatser från ett flertal undersökningar från olika årstider. Fältstudierna har bl.a. innefattat busstransport till olika platser för fältstudier runt sjön Lygnern och även på promenadavstånd från skolorna. 

Pedagogerna, se bild 8, har låtit eleverna lära om vatten på ett pedagogiskt mångsidigt sätt. Projektet har bidragit till att öka elevernas kunskaper om vatten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster som i sin tur är en förutsättning för mänskligt välbefinnande. Eleverna har tränat sig på att utrycka sina nyvunna kunskaper i text, bild, form och praktiska fältundersökningar vilket har bidragit till ökat engagemang för hållbar utveckling och nyfikenhet på vatten i den lokala närmiljön.


Bild 4. Elever från Fjärås-Bräckaskolan undersöker djurlivet i sjön Lygnern.

Bild 5. Sportfiskeförbundet Väst visar eleverna på Smedingeskolan hur praktisk fiskevård går till genom att visa hur elfiske går till.

Bild 6. Bilden visar på teckningar som eleverna på Fjärås-Bräckaskolan gjort under tema vatten.

Bild 7. Från vänster visar pedagogerna Matilda Kavsjö, Johanna Hedwall, Marina Börjesson en topografisk modell över vattenavrinningsområdet som de byggs tillsammans med eleverna på Fjärås-Bräckaskolan.

Bild 8. Från Vänster, Maria Lindqvist, lektor och projektledare Kullaviksskolan, pedagoger från Fjärås-Bräckaskolan Pernilla Hellberg, Matilda Kavsjö, Jennie Lundell, Maria Hagelin och pedagoger från Smedingeskolan Henrik Eriksson och Maria Annerby. Fler pedagoger än de som syns i bilden har varit engagerade i projektet.

Stort GRATTIS till Smedingeskolan och Fjärås-Bräckaskolan!

På återseende!

Hälsar

Maria Lindqvist

Lektor i Hållbar utveckling

Projektledare för Vattnet i skolan i Kungsbacka kommun

Kullaviksskolan

Kungsbacka kommun


[1] Ref. https://www.forskning.se/2019/05/10/barn-som-forstar-naturen-skyddar-den/?fbclid=IwAR3OE1tQHblEp8Y1QJGyQCTCUvvYoAyjsOzrGcPS818NCTcXYjYMokXzjrA