Syfte

Syfte

– att inspirera och stimulera vår personal till nytänkande för att minska gapet mellan barnens kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera

– att höga förväntningar och tillit till allas förmåga ska genomsyra vår organisation i alla led

– att våra pedagoger, mer än idag, upplever att de äger och tar ansvar för elevernas/barnens kunskapsutveckling och resultat

– att skapa ett förhållningssätt där vi, som en naturlig del av verksamheten, undersöker hur effektiv vår undervisning är och nyttjar ett vetenskapligt förhållningssätt