Uppdrag inspiration – Att arbeta med startblock i syfte att skapa trygghet i klassrummet

Här kommer ännu ett inspirerande reportage från en av våra förstelärare,

Petra Granelli, förstelärare på Kollaskolan.


I John Hatties metastudie Synligt lärande belyser han vilka faktorer som påverkar elevers lärande. Två av dessa faktorer har att göra med att eleverna känner sig trygga i arbetsmiljön och i sin relation med läraren.

Elever som känner att de har kontroll över vad som ska hända under lektionen och vad som förväntas av dem, har lättare att slappna av och tillägna sig kunskaperna på det sätt vi önskar. Detta gäller för alla elever, men det märks tydligast hos de elever som har svårt att fokusera och få arbetet gjort.

För att skapa en tydlig struktur, som ser likadan ut vid varje lektion, arbetar jag med ”Startblock”.

Ett startblock kan se olika ut för olika lärare. Man har sin professionella frihet att utforma sina startblock som man vill. Det viktiga är att man inkluderar någon slags uppgift som eleverna tar sig an direkt när de kommer i klassrummet, innan lärarens genomgång startar. Mina startblock har alltid samma struktur. Den ser ut så här:

Mål: Här skriver jag målet för lektionen. Det kan vara exempelvis ” Du ska lära dig skillnaden mellan ett grundämne och en kemisk förening

Du behöver: Här kan eleverna se vad de ska se till att ha med. Exempelvis ” penna, sudd, NO-mappen

Startuppgift: Eleverna får en uppgift att ta tag i direkt när de kommer in i klassrummet. Denna uppgift kan vara en länk mellan dagens lektion och förra lektionen, det kan även vara en uppgift som direkt får eleverna att fokusera på vad vi ska arbeta med på lektionen. Exempelvis” Titta på periodiska systemet i slutet av boken. Vilka av atomerna känner du till? Prata med din granne

Genomgång: Detta skriver jag mest för egen del så att jag inte glömmer vad jag vill prata om under genomgången. Exempelvis ” jag ritar modeller av atomer och molekyler på tavlan. Jag förklarar skillnaden mellan ämnen som består av en och samma atom, grundämnen, och sådana som består av olika slags atomen, kemiska föreningar” Här kan jag också skriva upp vilka begrepp jag vill förklara.

Arbeta själva: Här skriver jag vad eleverna ska arbeta med själva. Exempelvis” Läs om grundämnen och kemiska föreningar på sidan 34-38 i boken. Svara på frågorna i arbetsboken på sidorna 22-23”

Exit ticket: Här ber jag eleverna checka ut från lektionen genom att göra en miniuppgift för att visa sitt lärande. Exempelvis ” Ge ett exempel på en kemisk förening och ett exempel på ett grundämne. Skriv ditt svar på en post-it-lapp och sätt den på dörren på väg ut

Mina elever vet att så gott som varje lektion startar med startblock. När eleverna kommer in i klassrummet tittar de direkt på White boarden, där de vet att startuppgiften står. De kan läsa vad som förväntas av dem under lektionen och direkt komma på rätt tankespår.

Fördelarna med detta arbetssätt är många, framförallt för den elevgrupp som är i extra stort behov av tydlighet och förutsägbarhet, för att känna den trygghet som Hattie visat vara viktig. Eleverna känner igen upplägget, det ser alltid likadant ut. De kan själva läsa vad som ska hända. Eftersom jag går igenom hela planeringen muntligt med eleverna får de även höra den. Om koncentrationen brustit vid genomgången kan de alltid läsa igen vad som gäller under lektionen.

Denna genomgång tar ca 5 minuter av lektionstiden. Den tiden tjänar man snabbt in genom att eleverna direkt är mentalt inställda på det vi ska arbeta med.

Att avsluta lektionen med en ”Exit ticket” ger eleverna möjlighet att reflektera kring vad de lärt sig. Det ger även mig chansen att få en snabb överblick över om undervisningen gett det resultat jag önskat. Det blir en snabbutvärdering både för mig och för eleven.

Att införa startblock har alltså inneburit att mina lektioner har en förutsägbarhet som ger eleverna lugn och möjlighet att fokusera på lärandet. Många av mina elever har uttryckt att de gillar startblocken av just dessa skäl.

 

Petra Granelli

Förstelärare Kollaskolan Kungsbacka