Vi är Kungsbackas introduktionsteam

I teamet ingår en specialpedagog, en socialpedagog samt en lärare i svenska som andraspråk. Vi har varit igång sedan januari 2014 och syftet med vårt arbete är att stötta och handleda alla förskolor och skolor i kommunen att ta emot nyanlända barn. Tanken är att mottagandet på kommunens förskolor och skolor ska bli så likvärdigt som möjligt. Vi ska också verka för implementerandet av ett interkulturellt förhållningssätt. Barnen blir direktplacerade i en ordinarie klass och vi finns med som stöd under introduktionsåret. Vi ingår i ett tvåårigt projekt, som nu blivit förlängt ytterligare ett år och vårt arbete följs samt utvärderas av Borås högskola. I projektet ingår, förutom stödet från introduktionsteamet, även att varje nyanländ elev får studiehandledning på sitt modersmål 4t/v under sitt första år. När en skola/förskola får vetskap om att ett nyanlänt barn ska börja hos dem är gången enligt följande:

Inskrivningssamtal – rektor kallar till mötet och bokar tolk.Representant från introduktionsteamet finns med. Skolan får berätta om sin verksamhet, vi får en första information om barnet, planering görs för skolstarten.

Planeringsmöte – teamet träffar berörda pedagoger samt studiehandledare för att planera inför de kartläggningar som ska göras.

Social kartläggning – lära känna-samtal med föräldrar för att få reda på mer om barnet/eleven. Här berörs frågor om b l a trivsel, vänner, fritid, hälsa. När det gäller de ensamkommande barnen är det vid detta tillfälle god man, boendepersonal och skolpersonal som möts för att sätta upp mål framåt för eleven.

Pedagogisk kartläggning – görs tillsammans med ämneslärarna i syfte att ta reda på mer om elevens tidigare skolbakgrund, erfarenheter och intressen.

Kartläggningarna ger en fördjupad kunskap om elevens behov både socialt, fysiskt och pedagogiskt. De ska ligga till grund för pedagogerna att på bästa sätt kunna anpassa undervisningen till elevens förkunskaper, förutsättningar, intressen och behov.

Uppföljning – de mål som satts upp under kartläggningarna följs upp kontinuerligt under barnets/elevens första år. I samband med varje uppföljning sätts även nya mål upp.

Avslut-  efter ett år avslutas introduktionsteamets arbete runt eleven. Därefter har skolan själv möjlighet att köpa studiehandledning via modersmålsenheten.

Karin Falkenström Veizades, socialpedagog

Stina Fridén, specialpedagog

Eva-Lotta Ortander, lärare i sva