Små barns lärande av matematik på förskolan

 

På avdelningen Husmusen på Mariedals förskola i Onsala har man 18 st Barn mellan 1-3 år.
Deras tanke för terminen var:

Utveckla barnens förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang –
Tema: Ett och två från topp till tå.

Syftet med målet är att ge barnen möjlighet:
• att utveckla ett positivt förhållningssätt till matematik
• att barnen ska få bekanta sig med olika matematiska begrepp
• att barnen på ett lekfullt sätt ska få reflektera över problemlösningar

2. Införa två nya lärverktyg till verksamheten, smartboarden samt lärplattan.

Syftet med målet är att:
• barnen ska få möjlighet att bekanta sig med olika digitala lärverktyg samt öka barnens digitala kompetenser
• komplettera verksamheten med fler lärverktyg och på så sätt skapa fler lärandemöjligheter för barnen
• öka pedagogernas kompetens kring digitala lärverktyg så att vi kan utmana barnen vidare i sin utveckling och lärande

Matematik är något som finns överallt runtomkring men bara för att den är en del av barnens vardag betyder det inte att barnen automatisk utvecklar ett matematiskt tänkande eller förståelse. Ett av våra uppdrag är att göra matematiken synlig för barnen och utmana dom att fundera kring den, på så sätt kan barnen utveckla sina matematiska kompetenser och i sin tur lära sig använda matematik såväl i vardagen som i framtida sammanhang.  Både medvetet samt omedvetet använder barnen dagligen matematik både i rutinsituationer som i deras lek där de sorterar, jämför, räknar antal, hittar lösningar på problem samt pratar om olika matematiska begrepp så som lägesord, former, tid mm.  Vår förhoppning med detta tema är att försöka ge barnen bra upplevelser och erfarenheter av matematik vilket förhoppningsvis gör att barnen utvecklar en positiv attityd till matematik samt motivation till att lära mer. Vi vill att barnen ska tycka att det är roligt med matematik!

Det andra målet som vi har denna termin handlar om att tillföra två nya lärverktyg för både barn och pedagoger att arbeta med, nämligen smartboarden och lärplattan. Vår förhoppning med dessa lärredskap är de på sikt kan främja vår pedagogiska verksamhet och i sin tur barnens utveckling och lärande. Tanken med att komplettera smartboarden samt lärplattan till den redan befintliga verksamheten är att de tillsammans med övrigt pedagogiskt material kan bidra till en variation i barnens lärprocess. Alla barn ska erbjudas samma villkor för ett lärande men alla barn tar till sig lärande på olika sätt. vi vill göra smartboarden och lärplattan delaktiga i vår verksamhet är att vi tror att dessa verktyg kan bli en hjälpsam resurs i utvecklandet av vårt dokumentationsarbete.

Här är en bild på arbetslaget på Husmusen

bildDe har i arbetslaget läst två böcker:
Lek och lär med surfplattan i förskolan Lena Gällhage
Lärplattan och matematik vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass Erika Olsson

Appar som de använder sig av är bland annat
Matte från Fyra +
Räkning för små barn 123
Babybox
Nallemix 1 och 2