Finlir – Lärare beprövar sin erfarenhet- utveckling av koppling mellan forskning och lärares skolvardag i Förskola & Grundskola

Finlir – Lärare beprövar sin erfarenhet

– utveckling av koppling mellan forskning och lärares skolvardag i Förskola & Grundskola

Skolan ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessa båda begrepp utgör evidens, enligt Skolverkets och Skolinspektionens tolkning. Vi ska luta oss mot evidens i både skolarbete och skolutveckling.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Vetenskaplig grund utgörs av de resultat och slutsatser som forskare kommer fram till i vetenskapligt inramade och granskade studier:

Vetenskap handlar om ett systematiskt utforskande av tillvaron /…/. Att ifrågasätta och problematisera utgör vetenskapens motor. I det vetenskapliga arbetet finns en strävan efter att kritiskt granska, pröva och sätta enskilda faktakunskaper i ett sammanhang. (Skolverket, 2013, sid 10)

Beprövad erfarenhet kan ses som en konkretisering av lärares ”tysta kunskap”:

Beprövad erfarenhet är systematiskt prövad, dokumenterad och genererad under en längre tidsperiod och av många (Skolverket, 2013, sid.11).

Kopplingen mellan forskning om undervisning (vetenskap) och lärares skolvardag (undervisningspraktiken) har historiskt varit svag. Som praktiserande lärare och lektor i Förskola & Grundskola i Kungsbacka ser jag som en av mina viktigaste uppgifter att vara den bro mellan forskningen och undervisningspraktiken som så väl behövs.

En del av uppdraget att agera bro består i att differentiera mellan de olika praktikernas diskurser och ”översätta” och tolka mellan dem. Det är i denna kontext som akronymet Finlir kommer in i bilden. Finlir står för ForskningsInitiera(n)de Lärare I Realiteten. Jag använder termen för att beskriva lärare som systematiskt undersöker och granskar sin praktik.

Vill du veta mer kontakta:

Helena Sagar, lektor/leg lärare NO&Tk, Kullaviksskolan, Kungsbacka

helena.sagar@kungsbacka.se

eller

Jens Alderblad, utvecklingsledare, Förskola & Grundskola, Kungsbacka

jens.alderblad@kungsbacka.se