Informationssäkerhets skolan ISA

Helt färdigt, bara att ta i bruk!
Du hittar den HÄR

( texten nedan är hämtad från lärarsidorna)

ISA är en webbutbildning i informationssäkerhet som i främsta hand riktar sig till grundskolans årskurs 4 och 5. Syftet med ISA är att öka elevernas kunskaper om hur man hanterar sin information på ett säkert sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ISA.

ISA är en webbaserad utbildning som är helt kostnadsfri och du som lärare behöver inga förkunskaper i informationssäkerhet för att din klass ska kunna genomföra ISA. Allt material du behöver finns i denna webbapplikation och i lärarhandledningen.

För varje avsnitt i webbutbildningen finns en lärarsida. Genom att trycka på fliken “lärare” längst upp till höger kommer du till lärarsidorna. På dessa sidor finns det material som du behöver för att använda ISA i din undervisning.

Webbutbildningen ISA har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har i uppdrag av regeringen att samordna samhällets informationssäkerhet. MSB har tagit fram ISA i samråd med Skolverket, Datainspektionen, Statens medieråd, Post- och telestyrelsen och ett antal grundskoleklasser och lärare.

Läs mer om MSB på www.msb.se

Övergripande mål och syfte
En stor del av vår information och kommunikation hanteras i dag digitalt och det ger stora kunskaps- och kommunikationsmöjligheter. Detta innebär även nya utmaningar och risker som unga måste få kunskap om och verktyg att hantera. Kunskaper om säker hantering av IT och internet måste tillföras tidigt och vara en integrerad och naturlig del av den tidiga IT-användningen.

Informationssäkerhetskolan (ISA) ska:

Göra eleverna medvetna om vad de hanterar för olika typer av information.
Utveckla elevernas förmåga att göra en bedömning av den egna informationens värde.
Få eleven att förstå risker i vardaglig informationshantering och hur dessa kan hanteras.
Främja dialogen mellan eleverna och mellan elever och vuxna vad gäller vanor och beteenden då man hanterar information, exempelvis på internet. Öka elevernas medvetenhet om sin egen informationen och hur man kan hantera den på ett säkert sätt.
Användning
Lärarhandledningen beskriver hur ISA kan användas. Utbildningen är däremot upplagd så att den kan användas flexibelt. ISA kan användas i den ordning läraren eller eleverna önskar. ISA kan genomföras i grupp eller enskilt av eleverna – själva eller i små grupper, under ett arbetspass eller som en hemuppgift. Ett tips är att gå igenom en del som känns aktuell, till exempel om någonting har hänt i klassen som gör att en diskussion behövs.

Struktur ISA
ISA är indelad i sex olika avsnitt som alla tar upp olika aspekter av informationssäkerhet. I lärarhandledningen kan du läsa mer om dessa avsnitt.

Informationssäkerhet är ett brett område som rör allt från hantering av lösenord till hur du lagrar information på ett säkert sätt. Avsnitt 1-3 är en grundläggande introduktion till säker informationshantering. Avsnitt 4-6 har fokus på hur man hanterar information på internet.

Rekommendationen är att gå igenom avsnitten i nummerordning, men det går givetvis att gå igenom avsnitten i egen ordning när ämnena känns aktuella, till exempel om någonting har hänt i klassen. ISA kan användas i grupp eller enskilt av eleverna, under lektionstid eller som en hemuppgift.

De sex olika avsnitten i ISA är:

Min viktiga information
Risker
Skydda information
Sprida information på internet
Vem är vem på internet
Sant och falskt på internet
Lycka till i din undervisning!

20140415-152936.jpg