Rss

Archives for : teknik

Lärande i Naturvetenskap och Teknik på Hålabäcks förskolor

Efter två års studiecirkel i teknik och naturvetenskap har vi nu haft vår stora avslutning. På förskolemässan, avslutningen, fick alla pedagoger på Hålabäcks förskolor samt fyra pedagoger från Gullregnsskolans förskoleklass presentera sitt arbete kring naturvetenskap och teknik. Fokus låg på barnens och pedagogernas eget lärande.

Vad lärde vi oss?

Lärandet stannade inte bara i Naturvetenskap och Teknik utan lärandet spred sig som ringar på vattnet i hela verksamheten. Både barn och pedagoger har fått upp ögonen för att tekniken inte är så svår, den finns runt omkring oss. Barnen använder nu begrepp såsom lutande planet, istället för backe och de använder hävstången till att lyfta stenen i skogen. I naturvetenskapen har pedagogerna blivit mer trygga i att lyfta fram inte bara biologin utan numera även fysik och kemi. Kunskapen har gett oss en trygghet att våga möta barnen i deras frågor och vi är mer nyfikna tillsammans. Vi har lärt oss att ställa frågor som leder till att barnen fördjupar sitt utforskande och undersökande. 

 

Vår studiecirkel:

En styrgrupp med olika kompetenser så som förskolechef, NT-utvecklare, specialpedagog och förskollärare, från olika förskolor, har bestämt innehållet utifrån ny forskning och litteratur i ämnet. Styrgruppen har tagit hänsyn till deltagarnas önskemål om innehåll. Vi har inte använt oss av ett färdigt koncept utan utformat varje termin utifrån de behov av nytt lärande vi upplevt bland deltagarna. Upplägget har varit två träffar/termin. Mellan träffarna har pedagogerna haft uppgifter att göra tillsammans med barnen som utgått från våra litteraturdiskussioner och vårt praktiska arbete. Eftersom vi kopplar praktik och teori så får lärandet en stor genomslagskraft och vi kan se och höra att det sker mycket lärande i naturvetenskap och teknik bland pedagoger och barn på förskolorna.

Mål och syfte:

Målet med utbildningen är att alla pedagoger på förskolorna ska ha kunskap och känna sig trygga inom barns lärande i NT. Lpfö98: Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Syftet är att arbeta för att mer långsiktigt stödja, utveckla och bibehålla intresse och kompetens för förskolans NT-didaktiska frågor. Vi ska stötta och lära av varandra mellan förskolorna.

Förskolemässan:

Genom sökta medel kunde vi gemensamt åka till Båstad där vi fick presentera vårt arbete kring naturvetenskap och teknik. Varje avdelning gjorde en digital presentation som uppvisade vad som gjorts med barnen och dess lärande. Den dokumenterade tekniken och naturvetenskapen visades även upp på en utställning. Återigen betonade pedagogerna vikten av det kollegiala lärandet. Alla deltagare erhöll varsitt intyg som ett bevis på att de nu fått på sig ”teknik/naturvetenskapliga-glasögon”.

 

Hålabäcks förskolor:

Allergiförskolan, Basunen, Blomstergatan, Britta-Lenas, Forsgläntan, Gårdskulla, Hammerö, Kokosnöten, och Villa Emilia.

 

Genom Veronica Ferm specialpedagog och Anne-Charlotte Siira NT-utvecklare i Kungsbacka

Bee-Bot på besök på Prästgårdsängens förskola

Vi arbetar med tema språk på vår förskola och fick möjlighet att låna en Bee-Bot. Vi introducerade Bee-Bot genom att prata om flera olika begrepp såsom programmering, robot, att det är vi som styr etc… Vi drog även paralleller till verkligheten och kom fram till att det är mycket som vi styr med våra hjärnor, programmering. Sedan fick barnen prova hur den funkade.

Med hjälp av olika symboler samarbetade barnen kring hur Bee-Bot skulle programmeras för att komma till målet. Barnen placerade ut dessa och styrde roboten med knapparna på ryggen. Ibland blev det rätt och ibland blev det mindre rätt. Då hjälptes barnen åt hur Bee-Bot skulle styras för att komma ända fram.

Barnen tog även hjälp av kaplastavar för att lättare se vilken väg Bee-Bot skulle gå. Med kartan som ingick i makerlådan gick Bee-Bot på skattjakt. Barnen hjälptes åt att räkna steg, vi pratade om höger och vänster etc.. Barnen gillade att arbetade med Bee-Bot, eller ”biis” som de kallade den!

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Lpfö 98, rev. 2016)
/Tina Westberg, förskollärare på Prästgårdsängens förskola

NT och Tekniknätverksträff för skolan och förskolan

 

Tid : 1 februari 15:00-16:30

Plats: Hålabäcksskolan

Förskolan:

Vi kommer att titta på ”Barns utforskande i vardagen och naturvetenskapligt arbetssätt”.

 • Vad säger läroplanen om ämnet naturvetenskap?
 • Vad innebär ett naturvetenskapligt arbetssätt?
 • Vad krävs av mig för att vara en medforskande pedagog?
 • Hur ställer jag produktiva frågor?
 • Det blir också praktiskt arbete i form av experiment, så ni får med er lite skoj hem att testa med barnen.

 

Skolan:

Den här träffen blir en fortsättning från föregående träff

som handlade om ämnet Programmering och datalogiskt tänkande,

 • Vi försöker genom workshops ge varandra tips om bra appar och datorprogram hur vi kan utveckla programmeringen i skolan.
 • Vi kommer att ta upp hur vi kan samarbeta med andra ämnen inom området Programmering.
 • Ta med Ipad och dator för att kunna prova praktiskt.

Anmälan för förskolan görs genom mail till anne-charlotte.siira@kungsbacka.se Ange ert namn samt vilken förskola ni är verksam på.

Anmälan för skolan görs genom mail till Elisabeth.Settergren@kungsbacka.se Ange ert namn samt vilken skola samt årskurs ni är verksam på.

Nu händer det…

… i Kungsbacka!

Fler och fler av pedagogerna i våra verksamheter börjar pröva hur det är att arbeta med barnen omkring kod och programmering, att använda IT som material och gå ett litet steg från konsument mot producent.

Många har köpt in något eget, det övas och prövas med konstruktionsmaterial, legorobotar, programmeringsappar, små och större robotar, microdatorer, 3D printers, dansprogrammering … Några har hållit på ganska länge vid det här laget, för andra är det en tid där man funderar skarpt på hur i hela världen ska vi ta oss an den här utmaningen då?

Kommande förändringar i våra styrdokument innebär bland annat att uppdraget att bidra till att alla barn och elever ska få en mer likvärdig möjlighet utveckla en digital kompetens poängteras.
Skolverkets förslag på Nationell strategi för digitalisering av skola och förskola  är på väg mot genomförande, vi har fortsatt en utmanande och spännande tid framför oss.
I förra veckan träffades ett tjugotal entusiastiska grundskolepedagoger från olika delar i kommunen för att under ledning av processledare från Atea laborera med material som Strawbees och LittleBits. Vid denna träff visades också några av de lådor för utlån som snart introduceras för Kungsbacka förskolor och grundskolor.

makerworkshop

Förskolan hade en motsvarande workshop för en tid sedan, vi har också varit med om en mycket spännande eftermiddag tillsammans med förskolepedagoger från Mölndal. Läs mer om denna på här.


Kungsbacka delar har just fått ett fint reportage från Sandra Hansson på förskolan Villa Emilia. Du som vill berätta om vad som händer i just din verksamhet är mer än välkommen med några bilder och ord.
På återhörande,

Åsa Blide Larsson – Utvecklingsledare förskola och grundskola.


 Hur vi låtit barnen prova på programmering på Villa Emilia!

Under året och det kommande året jobbar förskolorna i Hålabäck mot fokus på Naturvetenskap och Teknik. Som en del i detta har vi på Grandi Menti på Villa Emilia valt att låta barnen testa programmering. Detta som i en del av att barnen ska bli producenter i mötet med de digitala verktygen, förstå och urskilja digital teknik i vardagen och hur den fungerar.

Vi har valt att använda oss av programvaror och robotar som tex Makey Makey, Lightboot och Blueboot.
Vårt första möte med detta blev genom appen Lightboot för ca 2 år sedan. Vi tycker appen är bra för att den tillåter flera barn att samarbeta, den låter barnen testa/göra om/testa igen och den är tydlig och konkret. I samband med detta har vi även “lekt” appen analogt med hjälp av byggmaterial, kartor och liknande symboler. Några barn hade sitt första möte med appen just analogt medans några utforska de den digitalt först. Barnen var nu i full gång med att producera sina egna robotar eller programmera varandra om man vill kalla det så.

villaemilia2

Efter en tid fick vi möjlighet att låna en Beeboot. En pedagog och några barn 4-år gamla möte beeboten en eftermiddag, på golvet, hands on. Pedagogen lät barnen vara dem som utforskade redskapet men hade en kunskap och tanke om ord att använda t.ex:
Framåt/bakåt
Höger/vänster
Programmera
Boot
Radera
Kommando

Det var viktigt för oss att barnen mötte Beebooten med stöd av en vuxen, att pedagogen fanns till hands, satte ord på och återkopplade till barnens tidigare erfarenheter. Vi tror att verktyget Beeboot hade blivit ytterligare en “leksak” i raden av andra om inte vi varit med för att stötta, belysa och befästa funktionerna i barnens närmiljö. Efter några möten med Beebooten kunde vi bredda perspektivet och knyta an till andra former av programmering och robotar som finns i barnens närmiljö och tidigare erfarenhet, t.ex så har många av barnen en robotgräsklippare hemma och många har egna radiobilar som de styr med kontroll.villaemilia1

Det har funnits visa hinder i att få alla pedagoger förtrogna i arbetet med programmering, något vi än i dag inte lyckats med helt. Visa vågar inte använda, vissa är mindre intresserade. Men alla har varit nyfikna på resultatet och min upplevelse är att alla förstår att barnen möter programmering i sin vardag och att barnen därför måste förstå tanken bakom. Just för att kunna bli mer producenter än konsumenter.

Efter en tid stötte vi på roboten Blueboot, denna tyckte vi pedagoger verkade passa vår verksamhet bättre än Beeboot. Dels för att det var just en robot och inte hade design som ett småkryp. Utformningen av Beeboot som ett småkryp skapade dilemmat att barnen besjälade föremålet, såg “den” som en redan färdig produkt.
En Blueboot som var transparent, man kan se innehållet och dessutom styra den via bluetooth på padda signalerade till barnen att det var dom som skapade kommandon och styrde redskapet.

Barnen skapar nu egna kartor de vill styra Bluebooten på, de skapar vägar, hinder och miljöer som fungerar och ibland inte fungerar för redskapet. Barnen utforskar kring form, läge, riktning och rum. Barnen möter symboler som sen i sin tur lockar till skriftspråk.

 

Fördelar vi ser med att låta barnen få ett första möte med programmering via Blueboot:

 • Barnen blir producenter istället för konsumenter
 • Det inkluderar, det finns många roller för barnen, många kan delta oavsett ålder.
 • Ljud, ljus och symboler konkretiserar, något förskolan idag är väldigt duktiga på så ytterligare ett material som möjliggör detta uppskattas.
 • Det uppmärksammar barnen på att någon styr all vår teknik, bakom all teknik finns en människa; vilket också medför att barnen vågar kritisera appar och digital teknik på vår förskola. De kan se med ett kritiskt öga.
 • Barnen får utforska hur enkel teknik fungerar.
 • Barnen tillägnar sig nya begrepp, innebörd i begrepp och kan förstå sin omvärld på nya sätt.

Alla detta har möjliggjorts av att vi kunnat låna centralt inköpt material, för att sen själva köpa in det som vi tycker passar vår verksamhet.

Text:
Sandra Hansson, Villa Emilia Förskola / IKT Stöd Hålabäck
sandra.hansson@kunsgabacka.se
twitter: @sandramariehan1
villaemilia3

Nu är det lite bråttom…

… att anmäla till vår kommande workshop om makerkultur, kod och programmering.

Ingen avgift – för dig som är pedagog i
Kungsbackas grundskolor och nyfiken!

Tisdagen den 15:e november bjuder vi in till ett lärande pass tillsammans med ATEA.
Aktiviteten är på Kollaskolan, 6-9, tid:15.00-17.30.

Nedan lite om workshopinnehållet – det blir möjlighet att pröva Quirkbot, Strawbees och LittleBits:-)

kirkbot

Quirkbot är en liten robot du kan programmera och konstruera i olika former. Använd strawbees,  motorer, lysdioder och sensorer för att göra dina egna varelser! Det är ett roligt och enkelt sätt i den inspirerande värld av fysiska programmering, elektronik och mekanik för barn, vuxna och lärare.

Strawbees är färgglada plaströr med tillhörande fiffiga plastbitar, vilka sammanfogar plaströren. Med dem kan du bygga nästan vad som helst. Ett riktigt makermaterial som på ett kreativt sätt utmanar elever att konstruera på ett lustfyllt sätt.

LittleBits är en plattform för lättanvända elektroniska byggstenar som gör det möjligt  för dig att uppfinna något, från din egen fjärrstyrda bil, till en smart hemutrustning. Bitarna knäppa tillsammans med magneter, ingen lödning, ingen kabeldragning. Ett material som på ett lekfullt sätt förklarar hur elektronik i omvärlden fungerar och lockar fram viljan att experimentera hos eleverna.

strawbees

Det finns 40 platser, du som är kontaktperson, sk spindel, på din skola för projekt Makerskola har företräde.

Läs mer på www.makerskola.se

Vi kommer också att visa våra nya lådor för utlån.

Finns det frågor – kontakta Åsa Blide Larsson

ANMÄL DIG VIA LÄNKEN HÄR

 

Nätverksträff i Kungsbacka

 

Inbjudan Tekniknätverksträff VT 2016

 

Onsdag den 23 mars träffas vi i Hålabäcksskolans aula/filmsalen
kl.15:00-16:30 för en inspirationsträff runt Teknikämnet.

Träffen kommer koncentreras kring ett teknikmål ur Lpfö98/10:

 

”utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap”

 

Det blir både teoretiskt och praktiskt i form av en workshop kring bygg och konstruktion.

 

Anmälan görs genom mail till anne-charlotte.siira@kungsbacka.se

Ange ert namn samt vilken förskola ni är verksam på.

Har ni några funderingar eller frågor så maila mig gärna.

 

Varmt välkomna till en rolig eftermiddag!

Lotta Siira

Vattnets kraft

Reportage från nästa projekt inom förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik, högskolan i Halmstad.

Pölagårdens förskola arbetar med Grön Flagg (Håll Sverige rent) . Ett mål är att visa på vattnets kraft, en presentation av Eva-Lise Kalsson

Reflektera mera!

Reportage från ytterligare ett av projekten inom förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik, högskolan i Halmstad.

Pedagogerna Louise Eskeland, Linda Strömbäck och Cecilia Wennerbäck tar oss med till en värld av ljus och kontraster, med barn som naturvetenskapliga forskare.

Projektnamnet Reflektera mera är dubbelbottnat och anspelar både på reflektion som fenomen samt reflektion som ett kognitivt redskap. Att kunna ställa hypoteser, sätta sig in i olika perspektiv och dela detta tillsammans med andra barn och pedagoger har varit huvudmålet med detta projekt.

Presentationen kan stoppas om läshastigheten blir för snabb.

Varför åker inte klossen?

Reportage från ett av projekten inom förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik, högskolan i Halmstad.

Pedagoger från Hede förskola och Tölö förskola berättar.

Vi såg ett intresse hos barnen när de höll på att köra med bilar, de ville ha olika lutningar på backen som de körde nerför, de fyllde bilar med sand för att kunna se vad som hände. utifrån detta intresse bestämde vi att vi ville arbeta med friktion. Då vi arbetar på två olika förskolor och på olika avdelningar bestämde vi oss för att vi har tre olika arbetsgrupper, en med de yngsta barnen, en med de äldsta barnen och en grupp med barn i blandade åldrar.

Vi ville att de skulle förstå vad friktion innebär och vad det är som påverkar det. Vi tyckte också att det var viktigt att hjälpa barnen att sätta ord på vad som gör att samma “saker” åker olika fort beroende på underlaget.

Barnen har fått känna på olika materiel, byggt olika sluttningar, för att kunna se och förstå vad som händer. Vi har använt oss av ett hyllplan, wellpapp, filttyg, yogamatta, mjölkkartonger (tomma och fulla), “mjuka” stora klossar, kaplastavar, isbitar. Detta material valde vi för att det finns lättillgängligt i barnens lärande miljö.

För att på ett tydligare sätt se vad barnen har tagit till sig av projekte har de fått visa för sina kamrater på förskolan.

Av: Jennie Carlsson, Ulrica Karlsson och Lena Wirdelius

En dag med fokus på Naturvetenskap och Teknik i förskolan

Tisdag den 12:e januari bjöds det på en ämnesdidaktisk konferens som handlade om naturvetenskap och teknik. Det var deltagarna i förskolelyftskursen Naturvetenskap och teknik i förskolan – med didaktisk inriktning 7,5hp som avslutade sin utbildning med att presentera sina projektarbeten och kollegor i förskolan bjöds in.

Bild publik

Detta bildspel kräver JavaScript.

De presenterade sina projekt genom powerpoints, film och utställning. Det gavs också intressanta föreläsningar av Martina Jönsson från ”Matlabbet” och en föreläsning om ”Komposten” av Bertil Gustafsson, högskolan i Halmstad.

Dagen var uppskattad av besökarna, kollegor och förskolechefer, och de fick mycket tips och idéer om vad/hur man kan göra/arbeta med i förskolan kring naturvetenskap och teknik. De hade teman kring ljus, friktion, vatten, el och energi men det handlade också om att reflektera mera, och hur vi kan utveckla vårt arbetssätt för att sträva mot målen i Lpfö98/10 inom naturvetenskap och teknik samt relationsskapande uppfinningar.

Bild träd

Allas arbeten kommer inom kort att presenteras på Kungsbacka delar så ta då chansen att få en massa matnyttigt, så håll ögonen öppna på Kungsbacka delar.

Till alla er som arbetat med de fantastiska projektarbetena vill jag säga: Bra jobbat! Vilket engagemang och Tack för att ni delade med er till oss andra.

 

Anne-Charlotte Siira, NT-utvecklare i förskolan

Här en liten film från dagen 🙂