Lärarcoachning – ett inlägg i debatten.

Ipad och den digitala pedagogiken ger idag elever och lärare tillgång till att utveckla nya former för undervisning och kunskapsinhämtning. Lärarens kontakt med grupp, elev och medarbetare har fått ett nytt verktyg för att utforma, bedöma och utvärdera undervisning. Tillgången på nätet av specialutformade program för att genomföra undervisning är på plats och det är väl bara att komma till skott.

Ändå är det inte så enkelt. Vad är det som gör att den mer pedagogiskt genomtänkta digitala undervisningen inte får ett större utrymme i den dagliga undervisningen? Mitt intryck är att en stor del av undervisningen idag utformas på ett mer traditionellt vis där ikt-teknik och digitala resurser mer fungerar som ett komplement och finns med på ett hörn. Det är att generalisera och självklart kan det för den enskilde medarbetaren se olika ut hur stort inslag den nya tekniken och pedagogiken har i den dagliga undervisningen. Skolor kan också se olika ut i hur långt de har kommit med att utbilda personalen i ny teknik och då hjälper det inte att verktygen finns.

Utbildning kräver mycket tid och resurser. Samtidigt har skolan en mängd tidskrävande uppgifter, som den är skyldig att klara av. Idag är min arbetsvecka låst två dagar i veckan fram till kl 5 med sammanträden, möten, elevvård m.m..

Begränsa den tid som ligger på olika typer av möten. Frilägg tid för pedagogerna och ge dem möjlighet att utveckla sin undervisning med hjälp av ny teknik och där innehållet formuleras långt ner i organisationen. Formativ bedömning kan stå som exempel. Den skulle kunna se olika ut beroende på ämne och samtidigt uppfylla kravet att vila på vetenskaplig grund och en god förmåga att kommunicera med eleverna.

Pedagog i Kungsbacka