Tillsammans för alla barn – nu tar vi vår samverkan i En dörr in vidare

Dag 1:

Just nu genomför vi ett spännande studiebesök tillsammans, politiker och förvaltningar från Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg, Gymnasium & Arbetsmarknad och Kultur & Fritid och Region Halland.

Vi gör detta med Falu kommun som vi också har ett utbyte med kring ”Förskola i förändring”. Det är så nyttigt att spegla varandras verksamheter och lära av varandra.

Denna dag är det politikerrepresentanter och förvaltningschefer som skrivit texten.

Idag, dag ett, har vi fått en överblick över hur Highlands under tjugo år har arbetat för att få till en riktigt god samverkan mellan sjuk- och hälsovård, individ och familjeomsorg och skola.

Några nycklar är att de skapat ett professionellt gemensamt språk, har en gemensam modell som leder o styr samtliga verksamheter och endast en gemensam plan kring barnet ( där vårt begrepp, samordnad individuell plan, SIP, ingår som del).

Vi ser fram emot att tillsammans ta ett nytt gemensamt steg.

Nedan lite bakgrundsinformation:

Kungsbacka kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige tog beslut om en sam-verkansmodell 2004 som vi omsatt till ett samverkansforum för barn i behov av sär-skilt stöd vid namn En dörr in.
Strukturellt består arbetet av en styrgrupp och en tak-tisk grupp med representanter från både kommun och region. Olika sätt att arbeta i samverkan har prövats över tid och med hela kommunens barn- och unga som bas, men med ett särskilt fokus på de barn som har en komplicerad och komplex problematik.
Representationen från regionen har varierat över tid och en kontinuitet i kontakterna med en fördjupad samverkan har inte kunnat uppnås. Mot bakgrund av vår gemensamma önskan om en utökad samverkan behöver vi därför arbeta tillsammans på ett nytt sätt för att gemensamt skapa nya samverkansformer som bygger på tillit och förtroende för varandras roller, kompetenser och ansvarsområden.

Syftet med projektet är att med inspiration av Skottlands GIRFEC och i samarbete med Falu kommun utveckla vårt arbete inom En dörr in enligt ovan. Skolan är navet för samverkan. Målet är att ta ett gemensamt grepp för att tidigt främja psykisk hälsa hos barn och unga.